This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

Archiwum
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania

   sportu i rekreacji w 2011 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 z późniejszymi  zmianami ) oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:

Upowszechnianie sportu  i rekreacji - planowana dotacja 20.000,00 zł:

II Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

II Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III Opis zadania:

Nazwa zadania

planowane wydatki w roku 2011

upowszechnianie sportu i rekreacji

20.000,00 zł

 

W 2010 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań w zakresie upowszechniania  sportu i rekreacji 20 000,00 zł.

Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2011 r. została określona w uchwale budżetowej nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31.01.2011 r.

Wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:

1)                 Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego m.in. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych. Koszty realizacji zadania mogą obejmować w szczególności: zakupy odzieży i sprzętu sportowego, usług transportowych, ubezpieczeń, badań lekarskich, usług księgowych związanych z rozliczeniem dotacji, wynagrodzenia trenerów i sędziów oraz innych związanych ze szkoleniem i organizacją rozgrywek sportowych ( np. zakup napojów, proszków do prania odzieży itp.).

2)                 Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych. Koszty realizacji zadania mogą obejmować w szczególności:  wynagrodzenie gospodarza stadionu, konserwatora, zakupu niezbędnych narzędzi (np.: grabie, łopaty itp.) i urządzeń ( np.: kosiarki, wertykulatory ) oraz paliwa do tych urządzeń, koszty eksploatacji obiektu, podstawowych prac remontowych, malowania linii boiska, zakupu nawozów mineralnych, trawy, środków czystości i ochrony roślin. 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.        Złożone oferty zostają ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. VI.

2.        Dotację w drodze zarządzenia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost. Od Zarządzenia w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

3.        Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa lub podmiot obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

4.        W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

5.        Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

6.        Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji umowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25).

7.        Zleceniobiorca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25).

V. Terminy i warunki składania ofert.

1.        Termin i miejsce składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2011 r., do godz. 15.00 pocztą: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost lub osobiście w sekretariacie w/w Urzędu - I piętro, pok. Nr 10 (w obu przypadkach decyduje data wpływu do Urzędu).

2.        Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w sekretariacie Urzędu, I piętro, pok. Nr 10 lub ze strony internetowej Gminy - www.bip.zawichost.pl www.zawichost.pl 

3.        Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu udziela: Anna Barszcz  tel.: 15 8 364-115; e-mail:  sekretariat.zawichost@wp.pl

4.        Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzona nazwą Zleceniobiorcy, nazwą zadania oraz sformułowaniem „Otwiera komisja konkursowa”. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

5.        Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.        Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25), wypełnione w sposób czytelny.

8.        Wymagane załączniki do oferty:

a)        aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny zleceniobiorcy i umocowanie osób go reprezentujących,

b)        pełnomocnictwo, jeżeli oferta została podpisana przez osoby inne niż upoważnione do reprezentowania zleceniobiorcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, figurujące w rejestrze lub statucie,

9.       Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez zleceniobiorcę za zgodność z oryginałem.

10.     W przypadku złożenia przez zleceniobiorcę więcej niż jednej oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników określonych w pkt. 8.

11.     W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania; jeśli pytanie nie dotyczy zleceniobiorcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1.       Złożone oferty opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.

2.       Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 10 dni od upływu terminu ich składania.

3.       Komisja konkursowa ocenia:

a)         możliwość realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę,

b)        kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)        proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zleceniobiorca będzie realizować zadanie publiczne,

d)        wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e)        w przypadku zleceniobiorcy, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4.       Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

 

Ilość punktów

Maksymalna ilość punktów

Możliwość realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę

 

1) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich latach

3

 

a) doświadczenie do 1 roku

1

 

b) doświadczenie pow. 1 roku do 3 lat

2

 

c) doświadczenie pow. 3 lat

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 

1) Zaangażowanie środków własnych w realizację zadania

5

 

a) do 10 %

1

 

b) od 11% do 30%

2

 

c) od 31 % do 50 %

3

 

d) od 51 % do 70 %

4

 

e) pow. 71 %

5

 

2) Różnorodność działań, atrakcyjność programu w odniesieniu do kosztu realizacji zadania

1-10

10

 

3) Szczegółowość planu rzeczowego zadania (m.in. czy projekt jest przejrzysty, czy harmonogram określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań wraz z liczbowym określeniem skali działań – np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, liczba adresatów)

1-10

10

 

4) Szczegółowość planu finansowego zadania (m.in. czy budżet jest czytelny, poszczególne pozycje są dostatecznie opisane, czy każdy wydatek ma odniesienie do działania, czy wszystkie pozycje budżetowe są uzasadnione)

1-10

10

Proponowana jakość wykonania zadania i