This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Zabytki
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury w Zawichoście

W połowie października została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury w Zawichoście Zadanie jest realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi”. więcej>>>

Rewitalizacja Centrum Zawichostu

Rewitalizacja Centrum Zawichostu

W ostatnim dniu października została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. Rewitalizacja Centrum Zawichostu jako podstawa rozwoju miasta na bazie potencjału historyczno-turystycznego” Zadanie jest realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 6 - Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast. Szacowany koszt realizacji inwestycji przekraczał kwotę 2 558 000 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zadania spadła do kwoty 1 724 671,00 zł. Kwota dofinansowania ze środków europejskich to 60 % . Prace mają ruszyć w połowie listopada przewidywane zakończenie we wrześniu 2010r. W ramach projektu zostaną wykonane  : Rynek Duży: budowa poziomu pośredniego placu z rampą dla niepełnosprawnych, przebudowa nawierzchni placu, budowa parkingów, nasadzenia drzew, urządzenie trawników, przebudowa wodociągu, remont obudowy studni, rozmieszczenie elementów małej architektury, place zabaw przy ul. Słonecznej i Sportowej: budowa chodników i ogrodzenia nasadzenia drzew i krzewów, rozmieszczenie elementów małej architektury, montaż urządzeń placu zabaw, ulica Świętokrzyska: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, urządzenie trawników, remont wodociągu, remont obudowy studni, rozmieszczenie elementów małej architektury ośrodek  zdrowia : docieplenie ścian i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż urządzenia umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Na początku maja została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost” Zadanie jest realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Szacowany koszt realizacji inwestycji  przekraczał kwotę 8 800 tys. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zadania spadła do kwoty 4 585 000, 00 zł. Kwota dofinansowania ze środków europejskich to 60%.    Prace ruszyły w drugiej dekadzie maja a ich zakończenie planuje się na grudzień 2011.

W ramach projektu zostanie położona sieć o długości 15 km. Wybudowanych zostanie 7 przepompowni. Do sieci przyłączonych będzie około 230 gospodarstw.

I STAŁA SIĘ JASNOŚĆ, CZYLI CO PISZCZY W WIKLINIE

I STAŁA SIĘ JASNOŚĆ, CZYLI CO PISZCZY W WIKLINIE

Dlaczego gmina Zawichost nie podjęła się wycinki wikliny

W dniu 7 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost uczestniczył w spotkaniu   w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, na którym Minister Jerzy Miller wręczał samorządowcom promesy gwarantujące środki na dofinansowanie odbudowy dróg na terenach zagrożonych powodzią. Poinformował  ich również, o tym, że są do wykonania decyzje o wycince drzew i wikliny w rezerwacie „Wisła pod Zawichostem” i w związku  z tym nie chce już więcej słyszeć, że rzeka wylała, bo wody zostały spiętrzone przez chronione zadrzewienia.

Przejęty tymi słowami burmistrz ze względu na zbliżający się termin rozpoczęcia wylęgu ptaków (28 lutego) wstrzymujący wszelkie prace w rezerwacie, osobiście dopilnował wycinki zakrzaczenia na wskazanych w decyzjach działkach należących do gminy.

Wszystko przebiegało zgodnie z założonym planem do 17 lutego, kiedy to do urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, informujące o tym, że RZGW nie ma środków na wycinkę ponad 36 ha przerostów wiklinowych położonych na terenie działek Skarbu Państwa i sugerującym, żeby ta wycinka została wykonana przez Ochotniczą Straż Pożarną w zamian za pozyskany materiał, który mógłby być wykorzystany tylko przez nią, np. na cele opałowe jednostek.

W tej sytuacji Burmistrz Miasta i Gminy mimo wagi tej sprawy dla mieszkańców musiał odmówić wykonania tego zadania, ponieważ uznał,  że usunięcie przerostów wiklinowych na tak olbrzymiej powierzchni i to praktycznie w terminie 1 tygodnia, dodatkowo wymieszanych z ponad 30 ha drzewostanu, który ma wycinać ktoś inny, jest nierealne ze względów organizacyjnych, finansowych i technicznych. To zbyt poważne zadanie, żeby gmina mogła je zrealizować: w ekspresowym tempie, bez pieniędzy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień i finansów publicznych, przy ścisłym przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie rezerwatu oraz  przy zapewnieniu pełnej ochrony drzewom nie przeznaczonym do wycinki.

Komunikat

Komunikat

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej w Sandomierzu organizuje przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Zawichost na sprzedaż przerostów wiklinowych.

Zestawienie i ceny wywoławcze - 6.00 zł za przerosty wiklinowe  + VAT 8%

Wycinka na terenie Gminy Zawichost Nr działki 1000/9 powierzchnia do wycinki 26 ha, szacunkowa ilość 4500 mp.

Szczególowe informacje udziela Kierownik Nadzoru Wodnego w Sandomierzu ul. Długosza 4a Pan Bogusław Domka w godz. 7.00 do 15.00 tel. 015 832-27-94

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2011 o godz 9.00 Zbiórka w terenie - Przepompownia w Kępie Chwałowskiej.

Komunikat 2

Komunikat 2

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej w Sandomierzu organizuje przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Zawichost na sprzedaż przerostów wiklinowych.

Zestawienie i ceny wywoławcze - 6.00 zł za przerosty wiklinowe  + VAT 8%

Wycinka na terenie Gminy Zawichost Nr działki 1000/7 powierzchnia do wycinki 10,30 ha, szacunkowa ilość 2000 mp.

Szczególowe informacje udziela Kierownik Nadzoru Wodnego w Sandomierzu ul. Długosza 4a Pan Bogusław Domka w godz. 7.00 do 15.00 tel. 015 832-27-94

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2011 o godz 9.00 Zbiórka w terenie - Przepompownia w Kępie Chwałowskiej.

Rekrutacja

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy. Na złożone 34 oferty, etap formalny rekrutacji przeszło 25 kandydatów. Wszystkie te osoby zostaną pisemnie zaproszone do etapu drugiego, obejmującego test i rozmowę kwalifikacyjną. Listy tych osób umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP/ Nabór pracowników) 

Lista kandydatów na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w UMiG Zawichost

Lista kandydatów na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w UMiG Zawichost

DACHY, ELEWACJE, A NIE ODWROTNIE

DACHY, ELEWACJE, A NIE ODWROTNIE

Pierwsza narada z sołtysami

W dniu 28 lutego odbyła się pierwsza narada z sołtysami z Gminy Zawichost. Wzięło w niej udział dziewięciu sołtysów, którzy przedstawili burmistrzowi swoje największe bolączki. Wśród zgłaszanych problemów dominował zły stan dróg gruntowych i kiepska jakość „asfaltówek” wykonanych pod koniec ubiegłego roku. Zgłaszali także sprawy oświetlenia dróg, a w szczególności braku możliwości zawieszenia dodatkowych lamp, ze względu na to, że linie energetyczne w dużej części przebiegają przez pola. Zwrócili również uwagę na brak tablic ogłoszeniowych, na których można by udostępniać informacje dla mieszkańców.

W odpowiedzi Burmistrz Tomasz Siwek, stwierdził że przy aktualnym zadłużeniu, gmina ma bardzo małe możliwości spełnienia licznych oczekiwań społecznych. W związku z tym będziemy poszukiwali rozwiązań najtańszych i najbardziej efektywnych. Nie będziemy również byle czego kupowali i byle jak robili , bo jesteśmy na to za biedni, dlatego:

·        przy równaniu i naprawach dróg będziemy współpracowali z sołtysami i mieszkańcami zainteresowanych wsi,

·        oświetlenie uliczne będzie budowane tylko tam, gdzie chodzą mieszkańcy, a nie w polach, natomiast wysokości lamp będą dobierane stosownie do zabudowy,  

·        zadania będą dzielone na sensowne etapy, proporcjonalnie do posiadanych środków, po to żeby je wykonywać dobrze i z dobrych jakościowo materiałów, np. najpierw będziemy uszczelniali i ocieplali dachy , a dopiero potem malowali elewacje.

Kolejna narada odbędzie się już wkrótce, przed najbliższą sesją Rady Miejskiej Zawichost. Będzie ona poświęcona potrzebom w zakresie znaków drogowych i informacyjnych.

 

Wybory Sołtysów
DEMOKRACJA ZOBOWIĄZUJE Wybory sołtysów

 

Od 4 kwietnia przeprowadzono pięć spotkań wyborczych zwołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost. Tylko w Chrapanowie o stanowisko sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów. W wyniku tajnego głosowania nowym sołtysem tej wsi został Henryk Ożóg   W Czyżowie Szlacheckim, Czyżowie Plebańskim, Kolecinie i Podszynie, mieszkańcy zaufali - w większości jednogłośnie - dotychczasowym sołtysom: Annie Bzduch, Tadeuszowi Gubernatowi, Jadwidze Dudzińskiej  i Annie Kaweckiej.

Wszystkie spotkania wyborcze przebiegały bardzo sprawnie, bowiem średnio trwały około dwóch godzin, podczas których nie tylko wybierano nowego sołtysa, ale również Rady Sołeckie. Poza tym dawały możliwość bezpośredniej rozmowy z burmistrzem i przekazania mu informacji o najważniejszych problemach i oczekiwaniach lokalnych społeczności.

Wśród nich dominowały: zły stan dróg gruntowych, braki w oświetleniu ulicznym, odwodnienie dróg powiatowych, porzucone budynki, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla mieszkańców, nieuregulowana do końca własność świetlic i remiz, ograniczone zakresy planowanych prac modernizacyjnych budynków publicznych w Podszynie i Chrapanowie, wycinka drzew, szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę na polach, przeciekająca sieć wodociągowa i zła jakość dostarczanej do mieszkań wody.

Zgodnie z deklaracją burmistrza T. Siwka wszystkie zgłaszane sprawy są rejestrowane  i będą załatwiane na bieżąco, o ile ich realizacja nie będzie wiązała się z dużymi wydatkami finansowymi. Nie ma natomiast żadnych możliwości realizacji dodatkowych inwestycji, ponieważ po ukaraniu nas przez Urząd Marszałkowski karą wskaźnikową w wysokości ponad 103 000 zł., za naruszenie w 2010 r. zasad procedury udzielenia zamówienia publicznego przy przetargu na rewitalizację centrum Zawichostu, będziemy musieli zrezygnować z części zaplanowanych na ten rok zadań.   

Kolejne 6 zebrań już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy na nie mieszkańców Wyspy, Linowa, Piotrowic, Pawłowa Wygody, Dąbia i Józefkowa.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

GKRPA  kieruje swoje działania na rzecz środowiska w ramach dwóch podstawowych obszarów   tj. poradnictwa indywidualnego  oraz przedsięwzięć profilaktycznych  obejmujących  młodzież  szkolną.

1.      Poradnictwo indywidualne

Pomoc indywidualna realizowana jest  na terenie Punktu Interwencji Kryzysowej ( PIK ).

Z poradnictwa  w Punkcie Interwencji Kryzysowej   można korzystać  w  drugi poniedziałek każdego miesiąca, od godz. 14.30-16.30, w Urzędzie Miasta i Gminy  w Zawichoście , pok. nr 11- pierwsze piętro  

PIK udziela wsparcia osobom:

·         z problemem alkoholowym lub ich rodzinom,

·         przeciążonym psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zadań w życiu swoim  i rodziny, żyjących w stanie przewlekłego stresu,

·         z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej,

·         ofiarom  molestowania seksualnego, gwałtu,

·         osobom doznającym przemocy w rodzinie lub ze strony innych osób, 

·         doświadczającym kryzysów małżeńskich lub problemów w relacjach z dziećmi,  

W ramach świadczonej pomocy,  osoby  zgłaszające się otrzymają  pomoc psychologiczną  obejmującą takie działania jak: 

·        ustalenie  przyczyn sytuacji kryzysowej, 

·        określenie stanu psychicznego,

·        udzielenie doraźnego wsparcia psychologicznego oraz podjęcie działań mających na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w zaistniałej sytuacji życiowej,

·        pełna ocena sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania, podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie,  w celu zapewnienia im kompleksowej  pomocy,

·        diagnoza osób zagrożonych uzależnieniem lub  będących uzależnionymi, motywowanie ich do podjęcia leczenia;  poradnictwo i pomoc rodzinom osób uzależnionych;  udzielanie informacji na temat  możliwości korzystania z różnych form leczenia oraz wsparcia specjalistycznego; podanie informacji  dotyczących  placówek odwykowych,

·        w sytuacjach tego wymagających, podejmowanie  współpracy  z pomocą społeczną, służbą zdrowia, policją, prokuraturą, strażą pożarną i in. placówkami.


II. Profilaktyka środowiskowa.

Obejmuje system działań perspektywicznych  składających się na  projekt  „Parasol”, którego podstawowym założeniem jest ochrona młodzieży w wieku szkolnym przed zagrożeniami społecznymi. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Parasol” mają na celu wspieranie prawidłowego rozwoju młodzieży poprzez promowanie właściwych wzorców zachowań, zdrowego  trybu życia oraz  ograniczenie  wpływu  negatywnych czynników środowiskowych.

 

Nadrzędnym  zadaniem   podejmowanych działań profilaktycznych jest   zaproponowanie  młodzieży różnych form aktywności, stanowiących alternatywę dla zachowań prowadzących do uzależnienia.

W najbliższym czasie powyższe założenia realizowane będą  w ramach  cyklicznych zajęć pod nazwą „Weekend bez uzależnień”, obejmujących zajęcia sportowe i  koła  zainteresowań organizowane  przy współpracy ze szkołami, Urzędem, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną i Klubem Sportowym „ Powiśle”. Ponadto  zostaną przeprowadzone profilaktyczne zajęcia warsztatowe na terenie szkół. Jednocześnie prowadzona będzie bieżąca współpraca z  instytucjami, placówkami medycznymi  i osobami  fizycznymi,  zajmującymi się  rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

COŚ ZA COŚ

Bez konsultacji z ekspertami trudno będzie zdobyć dodatkową kasę 

W dniu 2 maja 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie   z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Zawichost.

Poprowadzili je wspólnie członkowie Rady Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Lokalnej Grupy Działania, reprezentujący sektory:

·        publiczny - burmistrz Miasta i Gminy Zawichost - Tomasz Siwek

·        gospodarczy – właściciel prywatnej firmy – Robert Gradziński.

Na spotkaniu przekazano informacje o możliwościach uzyskania pomocy finansowej z UE na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem tego działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w terminie od 16 do 27 maja 2011 r. , bezpośrednio w siedzibie Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego-Lokalna Grupa Działania ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz w godz. 8:00 - 14:00. Musi on być złożony również na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, które są dostępne wraz z instrukcją ich wypełniania na stronach internetowych:

·        Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl,

·        Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl,

·        Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl 

·        Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego LGD www.lgd-sandomierz.eu.

Kryteria wyboru operacji i pozostałe dokumenty są udostępnione na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego - LGD oraz do wglądu w Sandomierzu w  siedzibie stowarzyszenia ul. Krakowska 26 w godz. od 8:00 do 14:00.

W ramach oceny projekt może otrzymać maksymalnie 51 punktów. Aby uzyskał dofinansowanie musi uzyskać co najmniej 40% maksymalnej ilości punktów. Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu  Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw  w tym naborze wynosi 732 354,40 zł. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD oraz pod numerem 15 832 09 44, 795 414 754, 795 414 746.

Robert Gradziński szczególnie zachęcał do skorzystania z możliwości ww. konsultacji, ponieważ w każdym z wniosków unijnych jest to COŚ na które należy zwrócić szczególną uwagę, bez którego szanse na zdobycie dodatkowej „kasy” unijnej są bardzo niewielkie. 

Burmistrz serdecznie dziękuje członkowi Rady Robertowi Gradzińskiemu za jego już kolejną, tym razem skierowaną do przedsiębiorców inicjatywę oraz właścicielom firm, którzy przybyli do urzędu i wzięli udział, w tym na pewno inspirującym dla każdej ze stron, otwartym dla wszystkich spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym.    

 

Podsumowanie zebrań wiejskich przeprowadzonych w związku z wyborami nowych sołtysów

Podsumowanie zebrań wiejskich przeprowadzonych

w związku z wyborami nowych sołtysów

  W okresie od 4 do 18 kwietnia 2011 r. przeprowadzono 14 spotkań wyborczych zwołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost. Tylko w Chrapanowie, Piotrowicach i Wyspie o stanowisko sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów. W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań na sołtysów tych wsi wybrano: Henryka Ożoga, Katarzynę Smagieł i Sławomira Skubidę. Do grona sołtysów dołączyli również :  Renata Wolska w Linowie i Sebastian Kosiak w Józefkowie.                  

W pozostałych sołectwach nie było zmian, ich mieszkańcy zaufali - w większości jednogłośnie - dotychczasowym sołtysom:

·         Annie Bzduch – Czyżów Szlachecki,

·         Tadeuszowi Gubernatowi - Czyżów Plebański,

·         Jadwidze Dudzińskiej – Kolecin,

·         Janowi Bielawie – Podszyn,

·         Annie Kaweckiej – Dziurów,  

·         Edycie Stępień – Dąbie,

·         Stanisławowi Tarkowskiemu – Linów Kolonia,

·         Grzegorzowi Winiarczykowi – Pawłów,

·         Zdzisławowi Buczałowskiemu – Wygoda.  

       Wszystkie spotkania wyborcze przebiegały bardzo sprawnie, bowiem średnio trwały około dwóch godzin, podczas których nie tylko wybierano nowego sołtysa, ale również Rady Sołeckie. Poza tym dawały możliwość bezpośredniej rozmowy z burmistrzem i przekazania mu informacji o najważniejszych problemach i oczekiwaniach lokalnych społeczności.

Wśród nich dominowały ( kolejność ustalona według częstotliwości zgłoszeń ):

 1. zły stan gminnych i powiatowych dróg gruntowych,

 2. oczyszczanie poboczy poprzez likwidację zakrzaczeń i wycinkę drzew zwężających drogi, szczególnie w wąwozach, 

 3. brak tablic ogłoszeniowych,

 4. porzucone budynki których stan techniczny stwarza zagrożenie dla mieszkańców, najczęściej są to budynki należące kiedyś do kółek rolniczych, gminnej spółdzielni i mleczarni,

 5. zła jakość dostarczanej wody pitnej i spóźnione powiadomienia o zakazie jej spożywania, nie mówiąc już o jej czasowych wyłączeniach w związku prowadzonymi remontami lub awariami,

 6. dzikie wysypiska śmieci, brak koszy i zestawów do zbiórki surowców wtórnych,

 7. zła jakość nowych dywaników asfaltowych położonych w ubiegłym roku na niektórych odcinkach dróg gminnych,    

 8. nieuregulowana do końca własność świetlic i remiz oraz innych nieruchomości należących w przekonaniu mieszkańców do gminy,

 9. słabe wykorzystanie świetlic i remiz, mimo dużych potrzeb społecznych w tym zakresie,   

 10. brak placów zabaw i boisk sportowych, 

 11. zły stan techniczny wyposażenia jednostek OSP oraz ich wyposażenia w podstawowe elementy umundurowania, 

 12. braki w oświetleniu ulicznym,

 13. odwodnienie dróg powiatowych i niedrożne przepusty, szczególnie w okolicach skrzyżowań, stwarzające szczególne zagrożenie w okresie jesienno -  zimowym,

 14. zły stan techniczny świetlic i remiz oraz ograniczone i nieprzemyślane  zakresy planowanych prac modernizacyjnych budynków publicznych ( np. brak toalet, ogrzewania) ,

 15. realizacja inwestycji liniowych bez sprawdzenia rzeczywistego przebiegu granic geodezyjnych działek,

 16. niska dieta sołtysa,

 17. wycinka drzew rosnących w pobliżu remiz i świetlic, 

 18. szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę na polach,

 19. przeciekająca sieć wodociągowa i brak przejrzystego systemu konserwacji hydrantów, szczególnie ziemnych,

 20. rozszerzenie komunikacji lokalnej,

 21. wywożenie odpadów na pola,

 22. budowa dodatkowych systemów odwadniających drogi gminne i powiatowe,

 23. wykupienie lub przejęcie budynków prywatnych lub należących do ANR i ich przeznaczenie na świetlice wiejskie, 

 24. uzupełnienie usług zdrowotnych na terenie gminy o rehabilitację, 

 25. rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej,

 26. niewłaściwe formy pomocy społecznej kierowanej do mieszkańców,

 27. organizacja systemu odśnieżania.

Zgodnie ze złożoną deklaracją wszystkie zgłaszane problemy zostały spisane, a informacja o nich została przekazana Radzie Miejskiej Zawichostu w dniu 18 maja 2011 r.  

 

Uzyskane od mieszkańców informacje na temat ich najpilniejszych potrzeb i oczekiwań będą wykorzystane przy konstrukcji budżetu Gminy na 2012 rok i lata następne. Prawdopodobnie część ze zgłaszanych problemów zostanie rozwiązana już w tym roku, ale znajdą się i takie, z  którymi nie uporamy się nawet do końca aktualnej kadencji Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Tomasz Siwek

 

 

TAAAKA RYBKA
Wielkie wędkowanie w przedszkolu

Dnia 3 czerwca w Przedszkolu Samorządowym w Zawichoście obchodziliśmy Dzień Dziecka.  Wszystkie dzieci z okazji swojego święta zostały zaproszone do wspólnej zabawy przez jej głównych organizatorów - Koło Wędkarskie nr 21 w Zawichoście  i Bibliotekę Publiczną MiG oraz przedszkole. 

Motywem przewodnim zabawy były „wielkie połowy” - łowienie rybek na wędkę  w baseniku, ruch na świeżym powietrzu i dobra zabawa, która rozpoczęła się już o godzinie dziesiątej. Głośnym i radosnym okrzykom nie było końca, każdy chciał z panem Józefem Linowskim prezesem  Koła Wędkarskiego złowić jak najwięcej rybek lub wspólnie z paniami z biblioteki porzucać piłeczką do bramki, poskakać na skakance  czy porzucać sznurkowym kółkiem  do celu. Podczas całej imprezy obowiązywała tylko jedna zasada, dla każdego coś miłego.    

Na koniec zabawy podano   smaczne  lody   i napoje,  a   siły wzmocniono  dobrym obiadkiem. Smaczne lody ufundował Tomasz Siwek, a atrakcyjne nagrody rzeczowe  Koło Wędkarskie nr 21 w Zawichoście. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i hojności sponsorów nasi milusińscy spędzili radośnie i beztrosko tegoroczny Dzień Dziecka.

Nasi dobroczyńcy:

 1. Anna Kieparda Gabinet Stomatologiczny  
 2. Tomasz Siwek 
 3. Bank Spółdzielczy w Sandomierzu Oddział Zawichost  
 4. Przemysław Mazurkiewicz  "Szel-Gaz" 
 5. Katarzyna i Andrzej Porzycowie Sklep Ogólnospożywczy 
 6. Jolanta i Janusz Winiarczykowie Sklep Ogólnospożywczy 
 7. Koło Wędkarskie nr 21 
 8. Eugenia i Andrzej Mądry Sklep Ogólnospożywczy 
 9. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost 

Więcej zdjęć w GALERII>>>

Oprac. na podst. mat. Haliny Jakóbczak

RED

Stypendia szkolne – rok szkolny 2011/2012

Stypendia szkolne – rok szkolny 2011/2012

Informujemy, iż do 15 września 2011r. (do  15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  ) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat);
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń /słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351zł


Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, odzieży sportowej i innych pomocy naukowych
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Zawichost


Wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego można pobrać w Zespole Ekonomicznym Oświaty w Zawichoście (UMIG -pok. Nr 15), oraz ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski składa się w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Wszelki niezbędne informacje dotyczące stypendiów szkolnych można uzyskać w Zespole Ekonomicznym Oświaty w Zawichoście

 Wniosek stypendium 2011-2012 do pobrania>>>