This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Zadania i kompetencje

ZAKRES DZIAŁAŃ I ZADANIA URZĘDU

Urząd Miasta i Gminy w Zawichoscie stanowi aparat pomocniczy rady oraz jej komisji, a także burmistrza.

Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań:

1) własnych, wynikających z obowiązującego prawa,

2) z zakresu administracji rządowej i samorządowej innych szczebli, powierzonych na podstawie porozumień zawartych z gminą,

Wymienione wyżej zadania wykonują pracownicy stosownie do ich merytorycznych zakresów działania.

Do zadań urzędu należy zapewnienie organom gminy pomocy w wykonywaniu ich zadań kompetencji.

W szczególności do zadań urzędu należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,

2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności wchodzących w zakres zadań gminy,

3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4) przygotowanie budżetu gminy oraz innych aktów prawa miejscowego,

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady i posiedzeń komisji,

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do wglądu w siedzibie urzędu,

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwów,

e) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Pracownicy Urzędu Gminy są odpowiedzialni przed burmistrzem za wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk, a w szczególności za:

1) przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał pod obrady zarządu i rady,

2) właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,

3) terminowe załatwianie spraw,

4) pełną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni w urzędzie realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie ich właściwości rzeczowej jak również są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.