This is alternative content.

dzisiaj jest: 25 marca 2023. imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
flaga Polski 

This is alternative content.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje  zadania

-udzielanie schronienia, oraz zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- przyznawanie i wypłacanie  zasiłków okresowych

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

- przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych   w wyniku zdarzenia losowego,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną ,

- dożywianie dzieci ,

- sprawienie pogrzebu , w tym osobom  bezdomnym

- kierowanie do domu pomocy społecznej,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- opłacanie składek  na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania u osób z zaburzeniami psychicznymi,

Prawo do świadczeń pomocy społecznej  przysługuje:

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty  477zł miesięcznie netto

2/ osobie w rodzinie  w której dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  351zł miesięcznie netto