This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych

z gminy Zawichost”.

I. Cele projektu

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych.

Celami szczegółowymi projektu były:

 1. Poszerzenie zakresu umiejętności psychospołecznych beneficjentów o obszary umożliwiające lepszą adaptację w sytuacjach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia oraz adaptacją w warunkach pracy zawodowej.
 2. Wzrost motywacji do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej i wiary we własne możliwości.
 3. Diagnoza predyspozycji zawodowych.

Nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na
rynek pracy.

Zakładane rezultaty projektu podzielone zostały na „miękkie” i „twarde”:

 

„Twarde” rezultaty projektu:

 • 6 osób uzyska wsparcie w ramach projektu, 100% uczestników ukończy projekt,
  co oznacza, że Beneficjenci Ostateczni (BO) otrzymają zaświadczenia z OPS
  o udziale w projekcie.
 • 6 osób weźmie udział w indywidualnych szkoleniach zawodowych, 100% uczestników ukończy szkolenia i uzyska zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego w danym kierunku.
 • 6 osób skorzysta z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego.
 • 6 osób skorzysta z treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych miały odbywać się w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście. Szkolenia zawodowe odbywać się miały w pomieszczeniach instytucji szkolącej.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu
na szkoleniach zawodowych i zajęciach grupowych oraz stypendium szkoleniowe.

Poniżej założenia „miękkie” projektu:

 • rozbudzenie potrzeby i motywacji do podjęcia działań związanych ze zmianą dotychczasowego stylu życia,
 • rozwinięcie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • wzrost poczucia własnej wartości oaz wiary we własne możliwości,
 • poprawa umiejętności komunikacji,
 • radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów,
 • zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje,
 • nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do „poruszania się na rynku pracy”,
 • poznanie zasad autoprezentacji.

Powyższe założenia winny przełożyć się po zakończeniu projektu na zaktywizowanie społeczno-zawodowe oraz nabycie umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych.
Założyliśmy, że wartością dodaną projektu będzie stworzenie projektu profilowanego dla osób bezrobotnych, korzystających długotrwale z pomocy społecznej, z kompleksowymi działaniami, nie występującymi dotychczas w ofercie OPS.

Wymieniliśmy również drogi jakimi chcemy osiągnąć powyższe cele:

 

 • realizację wszystkich zajęć przez profesjonalnych, doświadczonych trenerów, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny,
 • profesjonalną konstrukcję merytoryczną projektu,
 • przejrzysty sposób organizacji i zarządzania projektem,
 • przygotowanie ciekawych, aktywizujących zajęć w odpowiednich odstępach czasu,
 • zabezpieczenie osobom biorącym udział w zajęciach ciepłego posiłku,
 • rekrutację odpowiedniej liczby uczestników.