This is alternative content.

dzisiaj jest: 7 lutego 2023. imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor
flaga Polski 

This is alternative content.

Założenia

Zakładane rezultaty projektu podzielone zostały na „miękkie” i „twarde”:

„Twarde” rezultaty projektu:

 • 12 osób uzyska wsparcie w ramach projektu, 100% uczestników ukończy projekt, co oznacza, że Beneficjenci Ostateczni (BO) otrzymają zaświadczenia z OPS o udziale w projekcie.

 • z 6 osobami zawarte zostaną kontrakty socjalne

 • 6 osób weźmie udział w programie aktywności lokalnej

 • 12 osób skorzysta z treningu kompetencji i umiejętności społecznych

 • 12 osób skorzysta z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego

 • 12 osób weźmie udział w zajęciach informatycznych

 • 3 osoby wezmą udział w indywidualnych szkoleniach zawodowych

 • 1 osoba rozpocznie kształcenie na poziomie ponad gimnazjalnym

 • 1 osoba rozpocznie kształcenie na poziomie studiów wyższych

 • 6 osób skorzysta z poradnictwa specjalistycznego w ramach programu aktywności lokalnej

 • 6 osób weźmie udział w spotkaniu integracyjnym w ramach programu aktywności lokalnej

 • 12 osób weźmie udział w spotkaniu podsumowującym projekt

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych odbywać się będą w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście. Szkolenia zawodowe odbywać się będą w pomieszczeniach instytucji szkolącej. Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach grupowych oraz zwrotu kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia na szkoleniach zawodowych odbywających się ponad 50 km od miejsca zamieszkania.

Poniżej założenia „miękkie” projektu:

 • zwiększenie zaufania we własne możliwości

 • wzrost motywacji i aspiracji zawodowych

 • nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do „poruszania się na rynku pracy”

Powyższe założenia przełożą się po zakończeniu projektu na zaktywizowanie społeczno-zawodowe, co z kolei zaowocuje poprawą jakości życia uczestników projektu.
Założyliśmy, że wartością dodaną projektu będzie stworzenie projektu profilowanego dla osób bezrobotnych, korzystających długotrwale z pomocy społecznej, z kompleksowymi działaniami, nie występującymi dotychczas w ofercie OPS.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

 • realizację wszystkich zajęć przez profesjonalnych, doświadczonych trenerów, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny,

 • profesjonalną konstrukcję merytoryczną projektu,

 • przejrzysty sposób organizacji i zarządzania projektem,

 • przygotowanie ciekawych, aktywizujących zajęć w odpowiednich odstępach czasu,

 • rekrutację odpowiedniej liczby uczestników.