This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W III EDYCJI PROJEKTU

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie       

 1. Projekt pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, z siedzibą przy ulicy  Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.
 2. Pracownicy socjalni uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

 • Beneficjent –Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście 
 •  Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 
 •  Biuro projektu – pomieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy
  w Zawichoście, z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.
 • Kierownik OPS – osoba odpowiedzialna za zarządzanie całością projektu oraz za jego stały nadzór.
 • Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu. 
 • Koordynator projektu, zespół projektowy – osoby odpowiedzialne za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, zamknięcie projektu
 • Szkolenie zawodowe – szkolenie umożliwiające nabycie kwalifikacji w określonym zawodzie
 • Doradztwo zawodowe – konsultacje i rozmowy z doradcą zawodowym mające na celu przede wszystkim wybór właściwego szkolenia zawodowego
 • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
 • Beneficjent ostateczny – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną
 • Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Kierownik OPS oraz członkowie zespołu projektowego, którego zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział
  w projekcie.