This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 stycznia 2023. imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
flaga Polski 

This is alternative content.

Zasady uczestnictwa w projekcie
Zasady uczestnictwa w projekcie

1.      Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełnia następujące kryteria :

      zameldowanie na terenie gminy Zawichost (weryfikacja: dowód osobisty)

      wiek aktywności zawodowej (weryfikacja: dowód osobisty)

      osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (weryfikacja: dokumentacja OPS)

     pozostawanie bez pracy (weryfikacja: zaświadczenie PUP–w przypadku osób bezrobotnych;  oświadczenie BO–w przypadku pozostawania bez pracy)

      zagrożone wykluczeniem społecznym (weryfikacja: dokumentacja OPS)

      nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS,

      pozytywnie przeszła proces rekrutacji,

      podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,

      wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych.

2.      Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:

     aktywnego uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych, szkoleniach zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa psychologicznego oraz zawodowego,

     utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,

     wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu,

      niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział
w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w projekcie (wypełnienie oświadczenia),

      usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego lub u członków zespołu projektowego.

3.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

      udziału w konsultacjach indywidualnych, szkoleniach zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa,

      ustalenia indywidualnego terminu spotkania z doradcą w razie zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach z doradcą w terminie wyznaczonym przez realizatora projektu,

      zgłaszania uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy,

      otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

      pomocy finansowej na dojazd do i z miejsca szkolenia,

      otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,

      otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od doradcy zawodowego,

      opuszczenia maksymalnie 20 % godzin zajęć indywidualnych i grupowych  z doradcą zawodowym, psychologiem i informatykiem (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników projektu),

      do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, znalezienie zatrudnienia itp.),

4.      W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.