This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 stycznia 2023. imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
flaga Polski 

This is alternative content.

Rekrutacja kandydatów
Rekrutacja kandydatów

1.     Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.

2.  Proces rekrutacji dla BO rozpocznie się 15 lutego 2010r. i trwać będzie do 19 marca 2010r.

3.    Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami dostępna jest w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawichoście.

4.     Komplet dokumentów aplikacyjnych zawiera:

A.   ankietę rekrutacyjną obejmującą pytania dotyczące podstawowych danych osobowych, adresowych oraz określających status kandydata,

B.   załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w projekcie,

C.   załącznik nr 2 – Oświadczenie o gotowości zwrotu kosztów w przypadku  

  rezygnacji z nieuzasadnionych przyczyn lub zbyt niskiej frekwencji,

D.   załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji,

E.    załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepełnosprawności,

F.    załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na zbieranie i przetwarzanie danych  

  osobowych,

G.   załącznik nr 6 - Oświadczenie o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny,

H.    kopię dowodu osobistego.

I.      Życiorys

J.  kserokopię dowodu osobistego

5.      Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

6.      Ankietę rekrutacyjną oraz załączniki w terminach: do 19 marca 2010 r. należy wypełnić, a następnie wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczyć osobiście na adres:
                                          Ośrodek Pomocy Społecznej

                                     ul. Żeromskiego 50

                                     27-630 Zawichost

          (z dopiskiem „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”)

UWAGA! O ważności zgłoszenia decyduje data dostarczenia
ankiety rekrutacyjnej oraz Załączników do Ośrodka
.

7.      Ankieta rekrutacyjna oraz Załączniki muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

8.      Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak również dokumenty aplikacyjne dostarczone w sposób inny, niż wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z możliwością ponownego złożenia formularza w wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami.

9      Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

10.      Wybór uczestników projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą: Kierownik OPS, koordynator projektu i pracownicy socjalni poszczególnych rejonów.

11.      O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować spełnianie kryteriów oraz deklaracja udziału w projekcie.
Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez :

     wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,

     zorganizowanie spotkania potencjalnej grupy docelowej, na którym zostaną wypełnione ankiety, będące punktem wyjścia do przygotowania doboru instrumentów aktywnej integracji,

     indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym (mające na celu zdiagnozowanie poziomu motywacji u kandydata),

      uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną  w składzie: Kierownik OPS, członkowie zespołu projektowego oraz pracownicy socjalni.

12.    Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony
o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.

13.   Osoby nie zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście rezerwowej.

14.  Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie, złożony w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku doręcza się pisemne uzasadnienie.

15.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.

16.  Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania kontraktu socjalnego w terminie do 30 marca 2010 r.