This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt „Nowy zawód twoją szansą”

Projekt  „Nowy zawód twoją szansą”

Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…” Piotrowice 18 od dnia 1 kwietnia 2010r  do 30 września 2010 realizuje  projekt  pn „ Nowy zawód twoją szansą” Projekt  współfinansowany  jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupa docelową projektu są osoby, które zamieszkują gminę Zawichost, posiadają status osoby bezrobotnej, są w wieku aktywności zawodowej, , zamierzają podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych i nie posiadają odpowiednich  kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Celem projektu   jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej tej grupy osób. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 10 osób z gminy Zawichost . W ramach projektu 10 –ciu  uczestników zostanie objętych zespołem działań z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn.
W ramach projektu przewidziano wsparcie ze strony
· doradcy zawodowego
·psychologa
·szkolenia zawodowe  umożliwiające zdobycie  kwalifikacji i uprawnień  które zwiększą szanse podjęcia zatrudnienia
Udział w projekcie jest bezpłatny Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia .. Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Stowarzyszenia  Piotrowice 18 tel. 15 83-64-444 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50  tel.15 83-64-219

Rekrutacja  osób do udziału w projekcie odbywać się będzie od dnia 1 kwietnia 2010  i trwać będzie do dnia 30 kwietnia 2010r.
Osoby zainteresowane  winny złożyć następujące dokumenty

1.Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami tj: wstępnej deklaracji udziału w projekcie, oświadczenie  z zapoznaniem się z regulaminem rekrutacji, oświadczeniem o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

2. kserokopię dowodu osobistego

3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej

Szczegółowe  zasady rekrutacji określa regulamin - do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania

Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami  do pobrania w zakładce  dokumenty do pobrania