This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktualności
Informacja z realizacji projektu systemowego

W projekcie systemowym w 2010r.  bierze udział 17 BO, w tym 7 kobiet, które kontynuują swój udział w projekcie i 10 nowych BO (4K, 6M).
Luty

W lutym prowadzone były działania związane z rekrutacją BO. Dwie osoby kontynuowały kształcenie na poziomie studiów wyższych.
Marzec

W marcu odbyła się rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych. Rekrutacja została poprzedzono spotkaniami informacyjnymi, podczas których osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostały zapoznane z jego założeniami, celami oraz ofertą szkoleniową. Do udziału w projekcie Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 10 osób (4 kobiety, 6 mężczyzn). Utworzono listę rezerwową obejmującą 7 osób (5 kobiet, 2 mężczyzn). Odbyło się zebranie Zespołu Projektowego, którego tematem była organizacja projektu.
W marcu rozpoczęły się zajęcia BO. Zrealizowano 12 godzin doradztwa zawodowego indywidualnego. Wsparciem objęto 3 BO, spośród 10 , którzy w 2010 roku rozpoczęli udział w projekcie. Celem zajęć było zdiagnozowanie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników projektu.

W ramach pracy socjalnej podpisano 10 kontraktów socjalnych. Prowadzona była praca socjalna z BO.
Kwiecień
W kwietniu w ramach projektu systemowego zrealizowano 28 godzin doradztwa zawodowego indywidualnego. Wsparciem objęto 7 Beneficjentów Ostatecznych, którzy
w 2010 roku rozpoczęli udział w projekcie.  Każdy z Beneficjentów odbył 4 godzinne zajęcia zegarowe z doradcą zawodowym. Tematem zajęć była rozmowa doradcza oraz diagnoza osobowości i predyspozycji zawodowych.

Rozpoczął się także trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwo zawodowe grupowe. Tematem zajęć z zakresu doradztwa zawodowego grupowego było stworzenie indywidualnego planu działania oraz analiza ogłoszeń internetowych i prasowych. Dodatkowo BO otrzymali wsparcie w postaci cateringu na zajęciach i zwrotu kosztu dojazdu na zajęcia.

Maj i czerwiec

W maju odbyły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego grupowego. Tematyka zajęć obejmowała:

1. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

2. Przygotowanie uczestników do możliwości  odbywania przez nich rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.

3. Zapoznanie BO z możliwością samozatrudnienia i formami udzielanej przedsiębiorcom pomocy. Zapoznanie z Kodeksem pracy oraz rodzajami umów o pracę.
4. Warsztaty mające na celu poznanie przez BO potrzeb i oczekiwań wobec przyszłej pracy oraz analizę motywacji do podjęcia zatrudnienia.

5. Naukę pozytywnej autoprezentacji poprzez analizę składników pozytywnej autoprezentacji, analizę SELF SWOT oraz trening.

W maju i czerwcu odbywały się także zajęcia z treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Tematyka treningu obejmowała:

1. Podstawowe zasady budowania współpracy.

2. Struktura ról grupowych i  komunikacji w grupie.

3. Trening umiejętności realizowania celów grupowych.

Zrealizowano zajęcia warsztatowe dla kobiet z zakresu równości szans. Zakres tematyczny zajęć był następujący:

1. Warsztat samopoznania. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie, determinującej zdolności decyzyjne. Przełamywanie stereotypów społecznych, równościowe zasady komunikacji.

2.   Sposoby radzenia sobie w sytuacjach   społecznej i zawodowej  dyskryminacji płciowej.

Określanie celów i planów zawodowych bez ograniczeń  wynikających ze stereotypów płci.

Godzenie życia  zawodowego i prywatnego kobiet poprzez partnerski podział obowiązków rodzinnych.

W maju i czerwcu odbywały się zajęcia informatyczne. Tematyka zajęć obejmowała:

1. Podstawy obsługi komputera (podstawy działania komputera, tworzenie plików i katalogów, moje dokumenty, porządkowanie plików  i folderów, wyszukiwanie plików, tworzenie skrótów na  Pulpicie, rozwiązywanie problemów).

2. Podstawy edytora tekstu Microsoft Word 2003 (obszar roboczy, tworzenie i edycja

  Dokumentu, podstawowe funkcje klawiatury,  operacje na tekście,  otwieranie i zapisywanie, właściwości strony głównej, tworzenie tabel).

3. Podstawy Internetu (podstawowe funkcje przeglądarek internetowych, paski narzędzi, adresy internetowe, odkrywanie menu, przeglądarki, podstawowe operacje z ustawieniem strony).

4. Poczta internetowa (zakładanie poczty internetowej, konfiguracja poczty internetowej, omówienie popularnych portali internetowych, nawigacja wyszukiwarek, wyszukiwanie ofert pracy przez Internet).

W czerwcu BO rozpoczęli kursy i szkolenia zawodowe.

Dodatkowo BO otrzymali wsparcie w postaci cateringu na zajęciach i zwrotu kosztu dojazdu na zajęcia.

Lipiec

     W lipcu w ramach projektu systemowego zrealizowano 5 godzin treningu kompetencji  i umiejętności społecznych. Tematyka zajęć obejmowała przygotowanie do rozmowy  z pracodawcą, techniki prezentacji w trakcie rozmowy o pracę, sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz omówienie czynników motywujących do podjęcia pracy. Odbyło się także 10 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego grupowego. Zajęcia obejmowały omówienie zasad autoprezentacji oraz analizę potrzeb lokalnego rynku pracy. Beneficjenci uczestniczyli w także w zajęciach informatycznych  w łącznym wymiarze 10 godzin. Tematem zajęć były podstawy obsługi komputera oraz podstawy edytora tekstu Microsoft Word 2003. W lipcu 5 BO rozpoczęło kursy prawa jazdy. Prowadzona była praca socjalna z BO.


Sierpień

     W sierpniu kontynuowane były zajęcia z informatyki. Zajęcia w łącznym wymiarze 10 godzin podzielone zostały na 2 moduły. Moduł I obejmował podstawy Internetu, w tym: podstawowe funkcje przeglądarek internetowych, paski narzędzi, adresy internetowe, odkrywanie menu przeglądarki, podstawowe operacje z ustawieniem strony. Moduł II dotyczył poczty internetowej, w tym: zakładanie poczty i jej konfiguracja, omówienie popularnych portali internetowych, nawigacja wyszukiwarek, wyszukiwanie ofert pracy przez Internet. Kontynuowany także był kurs prawa jazdy.


Wrzesień


     We wrześniu kontynuowany był kurs prawa jazdy oraz rozpoczął się kurs zawodowy z zakresu obsługi kas fiskalnych. Kursy zawodowe dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego BO z pomocą doradcy zawodowego.

Październik.

W październiku czworo Beneficjentów (3 kobiety, 1 mężczyzna) rozpoczęło kształcenie ustawiczne na poziomie studiów wyższych. Beneficjenci rozpoczęli kształcenie w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Dwie Beneficjentki kontynuowały studia wyższe w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Jedna uczestniczka projektu  rozpoczęła naukę w Policealnej Szkole Aktywizacji Zawodowej  "STUDIUM EUROPEJSKIE" w Katowicach.  W październiku 3 osoby (2 kobiety,1 mężczyzna) ukończyli szkolenia zawodowe „handlowiec z obsługą kas fiskalnych i programu sprzedażowego” oraz „fryzjerstwo”. Szkolenia i kursy zawodowe oraz kształcenie ustawiczne na poziomie studiów wyższych zostały poprzedzone diagnozą przeprowadzoną w ramach doradztwa zawodowego indywidualnego i uwzględniają zarówno predyspozycje BO, jak i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Przy doborze szkoleń i kierunków studiów nacisk kładziony był na przeciwdziałanie segregacji pionowej i poziomej na rynku pracy. Ponadto przy planowaniu terminów, czasu i miejsca szkoleń zawodowych uwzględniane były potrzeby BO sprawujących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi. 

Listopad.

W listopadzie Beneficjenci kontynuowali studia wyższe.

Grudzień.

W grudniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem Beneficjentów, władz Miasta i Gminy Zawichost oraz osób pracujących przy projekcie. Spotkanie poprowadziła pani Ewa Kwiatkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Spotkanie to zakończyło III edycję projektu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył się sukcesem. Poprzez udział w projekcie osoby nie pracujące uzyskały nowe kwalifikacje zawodowe umożliwiające wejście na rynek pracy oraz nabyły praktyczne umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy. Efektem projektu jest także wzrost motywacji osób nie pracujących do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej, co zaowocowało dalszymi krokami uczestników projektu w kierunku podjęcia zatrudnienia.