This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Realizacja projektu
W okresie czerwiec – lipiec 2010

W okresie czerwiec – lipiec 2010 w ramach projektu pn ”Przez aktywność do pracy” odbywały się spotkania z doradcą zawodowym. Każdy z beneficjentów otrzymał 5 godzin wsparcia ze strony doradcy zawodowego w ramach zajęć indywidualnych. i 15 godzin w ramach  zajęć grupowych. Zajęcia obejmowały: analizę potrzeb beneficjenta, diagnozę potencjału zawodowego, analizę rynku pracy, ocenę zawodową i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, jak również określenie potrzeb szkoleniowych beneficjentów. Ponadto w ramach w ramach  zajęć grupowych  odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, oraz elastycznych form zatrudnienia przy wykorzystaniu technik informatycznych, oraz zagadnienia autoprezentacji.


W ramach projektu od dnia 29 czerwca 2010 r beneficjenci podjęli szkolenia zawodowe.

1beneficjent został skierowany na odbycie kursu prawa jazdy kategorii  „B”. Poprzez zdobycie kwalifikacji zwiększą one swoją mobilność na rynku pracy,  zważywszy na to ,że  beneficjenci  to mieszkańcy obszarów wiejskich, a  niejednokrotnie podjęcie pracy  wiąże się z koniecznością dojazdu .

1 beneficjent  podjął szkolenie z zakresu prawa jazdy kat C.


Sierpień

W miesiącu  lipcu i sierpniu odbywały się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,  trening  kompetencji i umiejętności społecznych  w formie warsztatowej po 15 godzin dla każdego BO. Program warsztatów obejmował  aktualną ocenę przydatności zawodowej, kształtowanie świadomości posiadanych kompetencji w oparciu o realne uwarunkowania, komunikowanie się z otoczeniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje  pracobiorca- pracodawca, planowanie działań, motywowanie , podejmowanie  decyzji. Prowadzone były  warsztaty z zakresu edukacji społecznej w wymiarze 10 godzin . Były to dwa spotkania w formie warsztatowej. Celem warsztatów  było rozwijanie postaw społecznych w tym prawa i obowiązki wynikające  z podejmowania określonych ról społecznych, kształtowanie umiejętności godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, wyznaczanie granic, odczytywanie i wyrażanie emocji. . W miesiącu sierpniu  odbyły się również indywidualne dwugodzinne  zajęcia  z każdym BO mające na celu pomoc i wskazywanie możliwości rozwiązywania problemów, które stanowią przeszkodę podejmowaniu aktywności zawodowej

Ponadto 2 beneficjentów podjęło szkolenie zawodowe „ Kucharz’ Szkolenie  rozpoczęło się  26 sierpnia i trwać będzie do 17 września 2010 r celem szkolenia  jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie kucharza


wrzesień

7 BO podjęło szkolenie  pn ”Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, komputera” 

Pojęcie szkoleń  podnoszących kwalifikacje zawodowe przez beneficjentów projektu poprzedzone zostało  diagnozą  uwzględniającą indywidualne predyspozycje, oraz zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Dodatkowe wsparcie jakie otrzymali BO to  pokrycie kosztów dojazdu, jak również posiłek w czasie trwania  szkoleń.

Wszystkie działania  podejmowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.