This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktualności

W styczniu i lutym odbyła się rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych. W projekcie bierze udział 20 BO (13K,7M), w tym 2 kobiety, które kontynuują swój udział w projekcie i 18 nowych BO (11K, 7M).
W marcu rozpoczęły się zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego. Celem zajęć jest zdiagnozowanie osobowości i predyspozycji zawodowych osób uczestniczących w projekcie.
Podpisano 10 kontraktów socjalnych. Prowadzona była praca socjalna z Beneficjentami metodą indywidualnego przypadku, w oparciu o kontrakt socjalny

Od kwietnia do czerwca w ramach projektu systemowego realizowane były zajęcia warsztatowe, których celem było kształcenie kompetencji miękkich Beneficjentów.  W kwietniu odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego. W maju i czerwcu realizowane były zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego. Tematyka zajęć obejmowała tworzenie Indywidualnego Planu Działania, analizę ogłoszeń prasowych i internetowych, omówienie lokalnego rynku pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Podczas zajęć z doradztwa zawodowego główny nacisk kładziony był na przeciwdziałanie segregacji pionowej i poziomej na rynku pracy. W maju i czerwcu odbyły się także warsztaty treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Tematy zajęć były następujące:

I. Podstawy komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Zasady budowania współpracy, struktura ról grupowych i komunikowania się w grupie.

II. Budowanie poczucia własnej wartości, ocena  kompetencji osobistych i zawodowych. Trening radzenia sobie ze stresem w sytuacjach społecznych.

III. Wybrane techniki autoprezentacji, sposoby wyrażania ekspresji słownej i bezsłownej. Trening umiejętności decyzyjnych.

W maju i czerwcu realizowane były także zajęcia informatyczne. Tematyka zajęć obejmowała: 

I. Podstawy edytora tekstu Microsoft Word 2003,2007

II. Podstawy Internetu.

W maju Beneficjenci otrzymali dodatkowe wsparcie w postaci poradnictwa prawnego.
Dwie Beneficjentki biorące udział w projekcie kontynuowały kształcenie, jedna z nich na studiach wyższych, druga w szkole policealnej. W maju rozpoczęło pracę 2 asystentów rodzin. Pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną metodą indywidualnego przypadku, w oparciu o kontrakt socjalny.

W lipcu jedna z Beneficjentek projektu zakończyła II semestr studiów wyższych a inna ukończyła szkołę policealną terapeutów zajęciowych. W lipcu zrealizowano łącznie 4 godz. doradztwa zawodowego grupowego. Tematyka zajęć obejmowała rozmowę kwalifikacyjną oraz zasady autoprezentacji. Podczas zajęć z doradztwa zawodowego główny nacisk kładziony był na przeciwdziałanie segregacji pionowej i poziomej na rynku pracy.W lipcu  zrealizowano także 4 godziny zajęć z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla BO w ramach kontraktu. Temat zajęć były następujący: „Wybrane techniki autoprezentacji, sposoby wyrażania ekspresji słownej i  bezsłownej. Trening umiejętności decyzyjnych”. W lipcu odbyły się także warsztaty z zakresu równości szans w łącznej ilości 8 godzin. Tematyka warsztatów obejmowała „Warsztat samopoznania, kształtowanie postawy szacunku wobec siebie. Przełamywanie stereotypów społecznych, równościowe zasady komunikacji” oraz „Podział obowiązków rodzinnych. Określanie celów i planów zawodowych bez ograniczeń  wynikających ze stereotypów płci. Trening radzenia sobie w sytuacjach   społecznej i zawodowej dyskryminacji płciowej”. W lipcu i sierpniu zrealizowano 10 godzin poradnictwa prawnego dla BO objętych PAL.  Poradnictwo nieodpłatnie poprowadziła kierownik OPS. Zespół działań realizowanych w ramach zadania uwzględniał równość szans kobiet i mężczyzn. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem języka wrażliwego na płeć. W okresie od lipca do września 2 asystentów rodzin kontynuowało pracę. Wsparciem asystentów zostały objęte rodziny, w których występują kryzysy związane z wykluczeniem społecznym. Do głównych zadań asystentów należą: ustalenie diagnozy sytuacji rodzinnej celem rozpoznania problemów uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. W lipcu rozpoczęły się także szkolenia i kursy zawodowe dla osób objętych kontraktami socjalnymi, natomiast we wrześniu rozpoczęły się szkolenia i kursy zawodowe dla BO w ramach PAL. Beneficjenci Ostateczni szkolili się w zawodach: handlowiec z obsługą kas fiskalnych, kucharz, informatyk oraz brali udział w kursie prawa jazdy kategorii B.