This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Rekrutacja kandydatów

Rekrutacja kandydatów

1.     Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym
z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.

2.     Proces rekrutacji dla BO rozpocznie się 1 lutego 2011r. i trwać będzie do 28 lutego 2011r.

3.     Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami dostępna jest w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawichoście oraz na stronie www.zawichost.pl

4.     Komplet dokumentów aplikacyjnych zawiera:

A.ankietę rekrutacyjną obejmującą pytania dotyczące podstawowych danych osobowych, adresowych oraz określających status kandydata,

B.załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w projekcie,

C.załącznik nr 2 – Oświadczenie o gotowości zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji z nieuzasadnionych przyczyn lub zbyt niskiej frekwencji,

D.załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji,

E. załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepełnosprawności,

F. załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,

G.załącznik nr 6 - Oświadczenie o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny,

H. kopię dowodu osobistego.

I.   Życiorys

J. kserokopię dowodu osobistego

5.    Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

6.    Ankietę rekrutacyjną oraz załączniki w terminach: do 21 lutego 2011 r. należy wypełnić, a następnie wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczyć osobiście na adres:
                                          Ośrodek Pomocy Społecznej

                                     ul. Żeromskiego 50

                                     27-630 Zawichost

          (z dopiskiem „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”)

UWAGA! O ważności zgłoszenia decyduje data dostarczenia ankiety rekrutacyjnej oraz Załączników do Ośrodka.

7.     Ankieta rekrutacyjna oraz Załączniki muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

8.     Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak również dokumenty aplikacyjne dostarczone w sposób inny, niż wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych,
z możliwością ponownego złożenia formularza w wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami.

9.      Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

10.  Wybór uczestników projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą: Kierownik OPS, koordynator projektu i pracownicy socjalni poszczególnych rejonów.

11.  O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować spełnianie kryteriów oraz deklaracja udziału w projekcie.
Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez :

   wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,

   zorganizowanie spotkania potencjalnej grupy docelowej, na którym zostaną wypełnione ankiety, będącym punktem wyjścia do przygotowania doboru instrumentów aktywnej integracji,

    indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym (mające na celu zdiagnozowanie poziomu motywacji u kandydata)

12.   Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony
o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.

13.   Osoby nie zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście rezerwowej.

14.   Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie, złożony w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku doręcza się pisemne uzasadnienie.

15.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.

16. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania kontraktu socjalnego w terminie do 14 marca 2011r.