This is alternative content.

dzisiaj jest: 26 marca 2023. imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
flaga Polski 

This is alternative content.

Samorządowe Przedszkole w Czyżowie Szlacheckim

W okresie od 1 marca 2011 – 31 sierpnia 2011  w  Samorządowym przedszkolu w Czyżowie Szlacheckim  realizowany jest  projekt PN „ Mądry przedszkolak ”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2.Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2011- 31 sierpnia 2011 r

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy UDA-POKL.09.05.00-26-140/10 o dofinansowanie  projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Świętokrzyskim biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Zawichost/  Samorządowe Przedszkole w Czyżowie Szlacheckim.

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                             

1.     Celem głównym projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej  41 dzieci uczęszczających  do przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencje w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans  dla chłopców i dziewczynek,.

2.     Celami szczegółowymi są;

- Podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych poprzez rozwój samodzielnego myślenia, koncentracji, zainteresowań badawczo-  konstrukcyjnych , odkrywania własnych talentów

-Podniesienie poziomu wiedzy 2 nauczycieli pracujących w przedszkolu poprzez zapoznanie ich z nowoczesnymi  metodami pracy z dzieckiem

-Zwiększenie świadomości rodziców dotyczących wagi edukacji przedszkolnej poprzez zaangażowanie ich w program.

Przewidziane działania w projekcie

1.        w ramach projektu  przewidziane są następujące działania

a.      organizacja zajęć na bazie  programu „ MAŁY ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU” w wymiarze 60 zajęć dla każdej grupy -minutowy wymiar każdego zajęcia wynosi grupa 3-4 latki 0,30 min, grupa 5-6 latki 0,45 min.

b.     Szkolenie dla nauczycieli przedszkola  przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach programu   „ Mały odkrywca w przedszkolu” Szkolenie obejmować będzie 12 godzin dydaktycznych.

c.     Warsztaty dla rodziców. Będą to 2 dwugodzinne spotkania .

Spotkanie  pierwsze – „Genialny umysł dziecka” spotkanie drugie

„ indywidualne wzorce myślenia- czyli uczenie się a emocje”

2.Biuro projektu znajduje się w Samorządowym Przedszkolu w Czyżowie Szlacheckim.

3. Udział w projekcie jest bezpłatny.


Marzec

W miesiącu marcu 2011 zostały opracowane   niezbędne regulaminy związane z  realizacją projektu . Powołany został zespół projektowy .Przeprowadzona została rekrutacja.

Dwóch nauczycieli przedszkola odbyło szkolenie, które pozwoli na realizację  zajęć z dziećmi na bazie programu „ Mały odkrywca w przedszkolu” Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenerów z Akademii Nauki w Kielcach.

Działania  w ramach projektu są współfinansowane w  ze środków  Unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’


Kwiecień

W ramach projektu „ Mądry przedszkolak” 41 dzieci  skorzystało  z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zostały utworzone 2 grupy dzieci 3-4 letnie oraz grupa  dzieci 5-6 letnich. Każda grupa odbyła  20 spotkań. Zajęcia przygotowane były według  scenariuszy .

Podczas zajęć  dzieci odbyły wiele eksperymentów  , które wyjaśniały różne zjawiska chemiczne i fizyczne z którymi spotykamy się na co dzień, poznają litery. Podczas nauki czytania z książeczek występują elementy dramy, gdyż to nie dzieci uczą się czytać a  misie. Dzieci ucząc swoje misie  czytania same mimowolnie się uczą. Ponadto każda  z  książeczek,  porusza ciekawe zagadnienie otaczającego świata Podczas zajęć  było dużo ruchu.. Dzieci otrzymały  zestaw materiałów  w skład którego wchodziły 10 kolorowych książeczek z których dziecko uczy się czytać,  60 formularzy wspomagających naukę czytania, 30 kartonowych formularzy z grami nemo, czarny Piotruś, bingo. Ponadto dzieci otrzymały zestaw materiałów plastycznych, które wykorzystały podczas zajęć.

W miesiącu kwietniu odbyło się również  spotkanie warsztatowe z rodzicami pn” Genialny Umysł Dziecka” Prowadzone  było przez trenerów z Akademii Nauki w Kielcach.

Program warsztatu obejmował zagadnienia dotyczące  fenomenologii mózgu ludzkiego, czytanie, omówienie  codziennych ćwiczeń z dzieckiem w domu. Rodzice poznali ćwiczenia, które wykonywać będą  z dziećmi  w domu i doświadczać  ich skuteczności.


Maj

W miesiącu maju w ramach projektu  z dziećmi zostało przeprowadzonych 32  zajęcia w każdej z grup. W grupie młodszej każde zajęcia trwały 30min , natomiast w grupie starszej 45 min. Zajęcia urozmaicone były licznymi eksperymentami, które okazały się dla dzieci  bardzo interesujące. W miesiącu maju  odbyły się również zajęcia warsztatowe dla rodziców  pn „ Indywidualne wzorce myślenia- czyli uczenie się a emocje” Rodzice uzyskali wiedzę na temat odkrywania indywidualnych predyspozycji swoich i swoich dzieci oraz umiejętnym ich wykorzystywaniu. W spotkaniu udział wzięło 35 rodziców. Warsztaty prowadzone były przez trenerów z Akademii Nauki w Kielcach.

Nauczyciele , którzy prowadzą zajęcia z dziećmi  odbyli spotkanie superwizyjne  również z udziałem trenerów z Akademii Nauki .


Czerwiec.

W dniu  20 czerwca 2011 r odbyło się uroczyste spotkanie podumuwujące  projekt  pn” Mądry przedszkolak” W  zakończeniu udział wzięli rodzice, oraz władze samorządowe.

Dyrektor przedszkola  przypomniała  uczestnikom  spotkania podumuwującego jakie były  cele oraz założenia projektu, oraz jakie działania zostały zrealizowane. Spotkanie  umożliwiło zaprezentowanie  przez dzieci umiejętności i wiedzy  jaką  nabyły  uczestnicząc w projekcie.

Dzieci otrzymały certyfikaty, które zostały uroczyście wręczone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia , oraz koordynatora projektu.