This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt pn. „Chcemy być aktywni”

Projekt pn " Chcemy być aktywni"

Stowarzyszenie „ Człowiek Człowiekowi…” Piotrowice 18 od dnia 1 czerwca 2011r  rozpoczyna realizację projektu pn „ Chcemy być aktywni”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest  w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne  na rzecz podnoszenia poziomu aktywności  zawodowej na obszarach wiejskich.

Okres realizacji projektu  - 1 czerwca 2011- 30 listopad 2011

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w miesiącu czerwcu 2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie , jak również  załączniki dostępne w zakładce dokumenty do pobrania

CELE PROJEKTU

Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej osób  bezrobotnych i niepracujących z Gminy Zawichost zainteresowanych podjęciem pracy  w zawodach nie związanych z rolnictwem.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową stanowią  osoby niepracujące ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych w tym długotrwale z Gminy Zawichost, które są w wieku aktywności zawodowej, oraz chcą podjąć zatrudnienie w zawodach nie związanych z rolnictwem, a nie posiadają  wystarczających kwalifikacji zawodowych, uprawnień czy umiejętności  niezbędnych do podjęcia pracy poza rolnictwem.

DZIAŁANIA SKIEROWANE  DO BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu założono następujące formy wsparcia:

1. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego , oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Zajęcia obejmować będą moduły

I Diagnoza potencjału zawodowego i określenie potrzeb szkoleniowych uczestników i uczestniczek projektu

II Opracowanie Indywidualnego Planu działania z uwzględnieniem ICT

III Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik informatycznych, samozatrudnienie

2.Warsztaty z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych

Zajęcia obejmować będą moduły

I Aktualna ocena przydatności zawodowej, kształtowanie  świadomości posiadanych kompetencji w oparciu o realne uwarunkowania, kształcenie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem ICT

II Planowanie działań, motywowanie, podejmowanie decyzji, komunikacja ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracodawca- pracobiorca. Nauka godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym

3. zajęcia informatyczne

Zajęcia obejmować będą moduły

I. Podstawy obsługi komputera. Podstawy edytora tekstu Microsoft Word 2003

II.Podstawy Internetu ( portale internetowe ,nawigacja wyszukiwarek, wyszukiwanie ofert pracy)

II. Poczta internetowa( zakładanie , konfiguracja, korzystanie)

4. Warsztaty z zakresu edukacji społecznej

Zajęcia obejmować będą moduły

I. Promowanie korzyści płynących z podejmowania zatrudnienia

II. Godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez partnerski podział obowiązków rodzinnych. Określanie celów i planów zawodowych bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

5. Szkolenia zawodowe

Projekt przewiduje  wsparcie w postaci  skierowania na szkolenia zawodowe, które  uwzględniać będą  indywidualne predyspozycje uczestników, uczestniczek, oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. W ramach szkoleń przewidywane są szkolenia lub kursy  zwiększające mobilność zawodową

Koordynator projektu

Ewa Kwiatkowska

Tel. 506 -142-586