This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktualności
Aktualności

W marcu zorganizowano spotkanie informacyjne z potencjalnymi BO. Zamieszczano systematycznie informacje o projekcie na stronie www.zawichost.pl oraz rozpowszechniano informacje o projekcie poprzez ulotki informacyjne. Przeprowadzono rekrutację Beneficjentów Ostatecznych. Do projektu zakwalifikowano
12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn.

Od kwietnia Beneficjenci brali udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, zajęciach informatycznych, treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych oraz warsztatach z zakresu edukacji społecznej. W kwietniu i maju zrealizowano 24 godziny doradztwa zawodowego indywidualnego, po 2 godziny dla każdego Beneficjenta. W ramach w/w zajęć Beneficjenci otrzymali diagnozę potencjału zawodowego oraz indywidualne określenie potrzeb szkoleniowych. Dobór szkoleń zawodowych przełamał tradycyjny podział na zawody „kobiece” i „męskie”. W okresie od  kwietnia do maja zrealizowano 10 godzin doradztwa zawodowego grupowego. Tematem zajęć było opracowanie Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem ICT oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik informatycznych. Podczas zajęć z doradztwa zawodowego grupowego nacisk kładziony był na przeciwdziałanie segregacji poziomej i pionowej na rynku pracy. W kwietniu i maju zrealizowano 10 godzin treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych. Tematyka zajęć obejmowała: aktualną ocenę przydatności zawodowej, kształcenie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem ICT, planowanie działań, motywowanie, podejmowanie decyzji oraz komunikownie się z otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracodawca-pracobiorca. Zrealizowano także 10 godzin zajęć informatycznych. Program zajęć obejmował podstawy obsługi komputera oraz podstawy internetu. W maju zrealizowano 5 godzin warsztatów z zakresu edukacji społecznej. Temat zajęć to promowanie korzyści płynących z podejmowania zatrudnienia.    W kwietniu i maju zrealizowano 12 godzin poradnictwa specjalistycznego, po 1 godzinie dla każdego BO. W maju 5 osób rozpoczęło kurs prawa jazdy kategorii B.


           W okresie od czerwca do sierpnia zrealizowano 12 godzin doradztwa zawodowego indywidualnego, po 1 godziny dla każdego BO oraz 5 godzin doradztwa zawodowego grupowego. Tematem zajęć z doradztwa zawodowego grupowego była przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Podczas zajęć z doradztwa zawodowego grupowego nacisk kładziony był na przeciwdziałanie segregacji poziomej i pionowej na rynku pracy. W ramach zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego oraz poradnictwa specjalistycznego (poradnictwo specjalistyczne prowadzone było w poprzednim okresie rozliczeniowym) wykorzystano model aktywizacji środowisk lokalnych wypracowany na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQAL (A0518 – Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich).  Zrealizowano także 5 godzin zajęć informatycznych. Program zajęć obejmował  zasady zakładania i korzystania z poczty elektronicznej.
         W czerwcu zrealizowano 5 godzin warsztatów z zakresu edukacji społecznej. Tematyką zajęć było godzenie życia zawodowego i prywatnego kobiet poprzez partnerski podział obowiązków rodzinnych oraz określanie celów i planów zawodowych bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. W w/w zajęciach wykorzystany został model aktywizacji środowisk lokalnych wypracowany na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQAL (G0062 – informowanie o nowych narzędziach godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym przy jednoczesnym promowaniu idei partnerstwa w pracy i w domu oraz zwalczaniu stereotypów płciowych) Przeprowadzono szkolenia zawodowe. Kierunki szkoleń opracowane zostały indywidualnie dla każdego BO
i poprzedzone zostały diagnozą uwzględniającą predyspozycje każdego BO oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Połowa BO ukończyła kurs prawa jazdy kategorii B. Duże zainteresowanie kursem prawa jazdy wynikało z jednej strony z konieczności zwiększenia mobilności zawodowej, ponieważ w miejscu zamieszkania osób biorących udział w projekcie brak jest ofert pracy, z drugiej strony zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy na przedstawicieli handlowych.

Beneficjenci Ostateczni ukończyli następujące szkolenia zawodowe:

Kurs prawa jazdy kategorii B – 6 osób(2 K i 4M)

Kurs fryzjerski – 2 osoby (2K)

Kurs profesjonalnego sprzątania z obsługą urządzeń sprzątających – 3 osoby (2K, 1M)

Kurs komputerowy – 1 osoba (1K)

Dobór szkoleń zawodowych przełamał tradycyjny podział na zawody „kobiece” i „męskie”

Na zakończenie projektu odbyło się uroczyste spotkanie z BO podsumowujące projekt.