This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Realizacja projektu

4 lipca 2011 r odbyło się posiedzenie zespołu rekrutacyjnego. Celem posiedzenia było wyłonienie  grupy docelowej w ramach projektu : Chcemy być aktywni” Ostatecznie zakwalifikowano do projektu 15 beneficjentów w tym 8 kobiet 7 mężczyzn , zamieszkujących gminę Zawichost. Zakwalifikowano  13 osób bezrobotnych  w tym 6 długotrwale - 6 kobiet 7 mężczyzn.  Natomiast dwie osoby ( 2K)  maja status osób nieaktywnych zawodowo. Wśród zakwalifikowanych beneficjentów 1  kobieta  jest osobą niepełnosprawną.

4 osoby wpisane zostały na listę rezerwową.

Rekrutacja dokonana była przy udziale partnera Gminę  Zawichost – jednostkę organizacyjną Gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zawichoście.


W ramach projektu w miesiącach lipiec – sierpień  odbyły się

1. spotkania z doradcą zawodowym . Były to spotkania indywidualne jak również grupowe.

Każdy z beneficjentów otrzymał wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego w ilości 3 godzin dla każdego BO, natomiast zajęcia grupowe  miały charakter warsztatowy. Były to trzy warsztaty po pięć godzin zegarowych.

Zajęcia obejmowały moduły:

1)      diagnozę potencjału  zawodowego i określenie potrzeb szkoleniowych

2)      Opracowanie indywidualnego Planu działania z uwzględnieniem ICT

3)      warsztaty aktywnego  poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik informatycznych, samozatrudnienie

4.beneficjenci wzięli również udział  w warsztatach – trening kompetencji i umiejętności społecznych, który obejmował moduły

a) aktualna ocena przydatności zawodowych, kształtowanie  świadomości  posiadanych  kompetencji w oparciu  o realne uwarunkowania, kształcenie kompetencji kluczowych  z uwzględnieniem ICT

b) planowanie działań, motywowanie, podejmowanie decyzji, komunikacja ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracodawca pracobiorca.

3. Warsztaty z zakresu edukacji społecznej obejmowały

a) Promowanie  korzyści płynących z podejmowania zatrudnienia

b)Godzenie życia zawodowego i prywatnego kobiet poprzez  partnerski podział  obowiązków rodzinnych. Określanie celów i planów zawodowych bez ograniczeń wynikających ze stereotypów.

4.Zajęcia informatyczne obejmowały:

a) podstawy obsługi komputera

b)Podstawy Internetu

c) poczta internetowa


W ramach realizowanego projektu  15 beneficjentów zostało skierowanych na szkolenia i kursy zawodowe  dające możliwość nabycia lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji, jak również kursy zwiększające mobilność  beneficjentów.

Kursy i szkolenia trwać będą  do końca listopada 2011 r.