This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktualności

W pażdzierniku zorganizowano spotkanie informacyjne z potencjalnymi BO. Przeprowadzono rekrutację Beneficjentów Ostatecznych. Do projektu zakwalifikowano 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn.

         Od listopada Beneficjenci brali udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego
i grupowego, zajęciach informatycznych, treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych oraz warsztatach z zakresu edukacji społecznej. W listopadzie zrealizowano 36 godzin doradztwa zawodowego indywidualnego, po  3 godziny dla każdego Beneficjenta. W ramach w/w zajęć Beneficjenci otrzymali diagnozę potencjału zawodowego oraz indywidualne określenie potrzeb szkoleniowych. Dobór szkoleń zawodowych przełamał tradycyjny podział na zawody „kobiece” i „męskie”. W okresie od  listopada do grudnia zrealizowano 15 godzin doradztwa zawodowego grupowego. Tematem zajęć było opracowanie Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem ICT, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik informatycznych oraz przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Podczas zajęć z doradztwa zawodowego grupowego nacisk kładziony był na przeciwdziałanie segregacji poziomej i pionowej na rynku pracy. W listopadzie i grudniu zrealizowano 10 godzin treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych. Tematyka zajęć obejmowała: aktualną ocenę przydatności zawodowej, kształcenie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem ICT, planowanie działań, motywowanie, podejmowanie decyzji oraz komunikownie się z otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracodawca-pracobiorca. Zrealizowano także 10 godzin zajęć informatycznych. Program zajęć obejmował podstawy obsługi komputera oraz podstawy internetu.          W grudniu zrealizowano 5 godzin warsztatów z zakresu edukacji społecznej. Temat zajęć to promowanie korzyści płynących z podejmowania zatrudnienia. W grudniu zrealizowano także poradnictwo specjalistyczne.


        W ramach projektu w styczniu zrealizowanych zostało: 6 godzin poradnictwa specjalistycznego,        po 1 godzinie dla każdego BO, 5 godzin zajęć informatycznych oraz 5 godzin warsztatów z zakresu edukacji społecznej. Zakres i tematyka poradnictwa specjalistycznego uzależnione były od indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Celem poradnictwa było wskazywanie możliwości rozwiązywania problemów stanowiących przeszkodę w podejmowaniu aktywności zawodowej. Program zajęć informatycznych obejmował zasady zakładania i korzystania z poczty elektronicznej. Tematem warsztatów z zakresu edukacji społecznej było: "Godzenie życia zawodowego i prywatnego kobiet poprzez partnerski podział obowiązków rodzinnych. Określanie celów i planów zawodowych bez ograniczeń wynikających ze stereotypów  płci".  Ponadto 12 Beneficjentów w okresie styczeń – marzec 2012r. wzięło udział w  kursach i szkoleniach zawodowych, których realizacja została zlecona firmom szkoleniowym. Kierunki szkoleń opracowane zostały indywidualnie dla każdego Beneficjenta i poprzedzone były diagnozą uwzględniającą predyspozycje każdego z uczestników projektu oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.
Trzy osoby ukończyły kurs „bukieciarz”, 1 osoba kurs „fryzjer”, 6 osób kurs „kucharz małej gastronomii”,     1 osoba kurs „prawo jazdy kategorii B” i 1 kurs „operator wózków widłowych”. W w/w działaniach wykorzystano  model aktywizacji środowisk lokalnych wypracowany na podst. zwalidowanych rezultatów PIW EQAL. Na zakończenie projektu zorganizowane zostało spotkanie z BO, podsumowujące projekt.