This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktualności

W ramach realizacji V edycji projektu systemowego od sierpnia do października 2012 roku 24 Beneficjentów uczestniczyło w szkoleniach i kursach zawodowych. Rodzaj szkoleń i kursów został dobrany indywidualnie dla każdego Beneficjenta,  we współpracy z doradcą zawodowym. Beneficjenci uczestniczyli w następujących kursach i szkoleniach zawodowych:

1) prawo jazdy kategorii B,

2) prawo jazdy kategorii C,

3) opiekunka,

4) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i programu sprzedażowego.
We wrześniu, w  ramach "aktywnej integracji"  1 Beneficjentka rozpoczęła naukę w liceum ogólnokształcącym.
Przy planowaniu terminów, czasu i miejsca szkoleń uwzględniane były potrzeby Beneficjentów sprawujących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi. Kontynuowana była praca asystenta rodziny.
Do głównych zadań asystenta należy ustalenie diagnozy sytuacji rodzinnej celem rozpoznania problemów uniemożliwiających jej prawidłowe funkcjonowanie.
Pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z BO metodą indywidualnego przypadku, w oparciu  o kontrakt socjalny.


Do projektu systemowego w 2012 r zakwalifikowano 25 osób.- 15 kobiet 10 mężczyzn.

 Ze wszystkimi osobami  zostały zawarte kontrakty socjalne

W okresie marzec  2012 – czerwiec 2012 odbyły się zajęcia w ramach aktywnej integracji Zajęcia obejmowały

1. doradztwo zawodowe indywidualne

2. doradztwo zawodowe grupowe

 3.trening  kompetencji i umiejętności  społecznych

4. Zajęcia informatyczne

5. warsztaty z zakresu godzenia obowiązków rodzinnych z życiem zawodowym

6. Warsztaty  z zakresu partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym

Celem zajęć było podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy,  przełamanie stereotypów społecznych , podniesienie motywacji do zmiany  sytuacji osobistej i zawodowej.

Kolejnym etapem  będą szkolenia  i kursy zawodowe, które zostały poprzedzone diagnozą przeprowadzoną w ramach doradztwa zawodowego indywidualnego i uwzględniać będą indywidualne predyspozycje beneficjenta oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Szkolenia i kury przewidziane są w okresie  sierpień – listopad 2012 r. W ramach  aktywnej integracji  4 rodziny uzyskały wsparcie asystenta rodziny, który pomaga w rozwiązaniu  trudności życia codziennego

Budżet projektu systemowego w roku 2012  wynosi 164 126,00 zł