This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt pn. Animacja droga do rozwoju społeczności lokalnych

Od dnia 1 września  2012 do 31 maja 2012  realizowany  jest projekt pn

„Animacja droga do rozwoju społeczności lokalnych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy   UDA. POKL. 09.05.00-26-077/12-00

Priorytet: IX . Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5  oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Beneficjentami projektu są przedstawiciele społeczności lokalnych w tym przedstawiciele sołectw( sołtysi lub członkowie rad sołeckich) i Miasta Zawichost , Pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej

Celem projektu jest zwiększenie  zdolności w zakresie pobudzania oddolnych inicjatyw edukacyjnych  w gminie Zawichost przez   12 przedstawicieli społeczności lokalnych

W ramach projektu przewidziany jest cykl  szkoleń, który  obejmował będzie 6  dwudniowych szkoleń. Każde  dwudniowe szkolenie wynosić będzie 20 godzin dydaktycznych przy czym godzina dydaktyczna  to 45 minut.

Szkolenie I-  Moduł pt „ Ja jako animator”

Zawierać będzie zagadnienia dotyczące :

prześledzenia predyspozycji do bycia animatorem,

etyka wartości i kompetencje społeczne,

indywidualny plan  rozwoju osobistego,

umiejętności w zakresie mediacji i negocjacji w środowisku

animator jako narzędzie zmiany społecznej

Szkolenie II – Moduł  pt Rozpoznanie i diagnoza potencjału środowiska lokalnego

Zawierać będzie zagadnienia:

Czym jest społeczność lokalna,

Modele rozwoju społeczności lokalnej,

Czynniki  wspierające i hamujące rozwój

Diagnoza potencjału środowiska lokalnego, poznanie mocnych i słabych stron

Tworzenie mapy zasobów i potrzeb

Szkolenie III- Moduł  pt Tworzenie lokalnego partnerstwa

Zawierać będzie zagadnienia

Dlaczego  budujemy partnerstwa i jego cele

Proces budowania partnerstwa,

Identyfikacja partnerów

Umiejętności  „facylitatora” partnerstwa

Zarządzanie partnerstwem

Szkolenie IV - Moduł pt Mobilizowanie ludzi do działania

Zawierać będzie zagadnienia

Dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności,

Motywacje i bariery dla partycypacji społecznej

Tworzenie i rozwój wolontariatu

Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych

Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych(w tym organizacji społecznościowych)

Szkolenie V – Moduł pt Praca metodą projektów- projektowanie zmiany

Zawierać będzie zagadnienia

Nabycie umiejętności pracy i zarządzania projektem,

Umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku i zewnętrznych środków,

Zdolność oceny skuteczności swoich działań

Szkolenie VI- Moduł PR i Komunikacja

Zawierać będzie zagadnienia

Komunikacja- dlaczego porozumiewamy się

Właściwości cechy skutecznego komunikowania się

Autoprezentacja( budowanie własnego wizerunku)

Promocja różnych form edukacji kulturalnej

Szkolenia  prowadzone muszą być metodami aktywnymi przy wykorzystaniu:

- studiów przypadku

-odgrywania ról społecznych

-dramy

-rozwiązywania realnych problemów społecznych

-ćwiczeń kompetencji w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi środowiskowej pracy socjalnej( np. mapa zasobów i potrzeb, analiza potencjału społecznego grup i środowisk)

Realizacja zamówienia w terminie  październik 2012 – kwiecień 2013 

Cykl szkoleń podsumuje wyjazd studyjny do Ośrodka , który pracuje metodą aktywności lokalnej.

Realizacja projektu  spowoduje rozwój współpracy  pomiędzy podmiotami takimi jak  : stowarzyszenie, społeczność lokalna, instytucje samorządowe.

 

                                                           Koordynator

                                                          Ewa kwiatkowska