This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt: „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost”

   W roku szkolnym 2012 /2013 r Gmina Zawichost  realizuje  projekt systemowy  pt.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost .

Realizowany jest on w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. 

  Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

   Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost tj. Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim   oraz  Szkoły Podstawowej w  Zawichoście w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

    Celem projektu jest  wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u  32 uczniów ( 17Ch/15Dz)oraz rozszerzenie umiejętności u 24 szczególnie uzdolnionych uczniów (11Ch 9Dz) w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację  procesu kształcenia uczniów/uczennic z klas I-III Szkół Podstawowych w gminie Zawichost w roku szkolnym 2012/2013

     Projekt obejmuje organizację następujących zajęć w ramach indywidualizacji nauczania  w poniższych placówkach dydaktycznych:

I. Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim:

Zajęcia ruchowe  dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo – 30 godzin

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin

Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych – 30 godzin

Łącznie przeprowadzonych zostanie 90 godzin zajęć dydaktycznych. Ilość osób, która otrzyma wsparcie wg zajęć wyniesie 20

II. Szkoły Podstawowej w Zawichoście :

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 godzin

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych -  30 godzin

Łącznie przeprowadzonych zostanie 150 godzin zajęć dydaktycznych. Ilość osób, która otrzyma wsparcie wg zajęć wyniesie 36

Zajęcia  maja na celu wpieranie indywidualnego  rozwoju ucznia  co zaowocuje  osiąganiem przez nich lepszych sukcesów w nauce

Okres realizacji projektu  - 3 wrzesień 2012- 31 lipca 2013

Poszczególne szkoły zostaną doposażone w niezbędne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Łączna kwota przewidziana w budżecie projektu na zakup pomocy  wynosi 60 tys złotych