This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 stycznia 2023. imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
flaga Polski 

This is alternative content.

REWOLUCJA ŚMIECIOWA
REWOLUCJA ŚMIECIOWA

Podziękowanie  

 Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Zawichost, ponad 6 miesięcy temu zwróciłem się do Państwa o wyrozumiałość i danie czasu władzom gminy na spokojne rozwiązanie problemów związanych z organizacją nowego systemu odbioru i utylizacji odpadów stałych. 

 Dzisiaj mogę powiedzieć, że zdecydowaną większość z nich udało nam się już rozwiązać. System działa sprawnie, ponad 1300 właścicieli nieruchomości złożyło deklaracje, a pojemniki zostały po włączeniu się gminy w ich dystrybucję, dostarczone do wszystkich wskazanych posesji. W chwili obecnej rozwiązujemy już tylko problemy bieżące zgłaszane przez mieszkańców .

 Przed nami kolejne wyzwania: egzekucja obowiązku złożenia deklaracji od tych, którzy tego jeszcze nie uczynili, weryfikacja złożonych deklaracji oraz rozwijanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Poza tym czeka nas bardzo droga likwidacja dzikich wysypisk, a przede wszystkim ustalenie tych, którzy je stale zasilają swoimi śmieciami. Tu liczymy na Państwa pomoc, bo jak pokazują wydarzenia z ostatnich dni, jest ona niezwykle skuteczna przy ustalaniu tych, którzy zaśmiecają naszą piękna gminę.  

 W związku z powyższym serdecznie dziękuję Państwu, za spokój, wyrozumiałość  i pomoc, którą udzielaliście nam i PGKM Sandomierz przy wdrażaniu tej właściwie rewolucji śmieciowej. Jej zakres ukazuje poniżej zamieszczone kalendarium działań podjętych przez władze samorządowe i pracowników Urzędu, żeby uczynić ją jak najmniej dotkliwą dla mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy

Zawichost

Tomasz Siwek

Kalendarium:

· październik i listopad 2012 r. - konsultacje społeczne i przygotowanie projektów  9 uchwał prawa lokalnego niezbędnych do wdrożenia systemu odbioru i utylizacji odpadów,

· 27.12.2012 r. – podjęcie uchwał przez Radę Miejską Gminy Zawichost,

· 1.02.2013 r. – opublikowanie uchwał Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,

· 25 lutego – uchwalenie zmiany dwóch uchwał przez Radę Miejską Gminy Zawichost, w związku z kolejną zmianą ustawy,

· 14 marca - opublikowanie wprowadzonych zmian w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,

· 2 kwietnia - rozpoczęcie składania deklaracji i stała pomoc w ich wypełnianiu – jest to proces ciągły i trwa do dnia dzisiejszego

· 22 kwietnia - utworzenie stanowiska inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska i jego obsada w drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego,

· koniec kwietnia  - wykonanie symulacji kalkulacyjnej wartości przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie zebranych już deklaracji oraz danych pozyskanych od firm do tej pory świadczących usługi tego typu na terenie gminy Zawichost oraz przygotowanie jak się okazało w wyniku przetargu bardzo dobrej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

· 31 maja - ogłoszenie przetargu na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez Zamawiającego  z terenu Gminy Zawichost,

· 11 czerwca - otwarcie oferty firmy Remondis Sp.zo.o. – wartość oferty 495 900,00 zł oraz PGKiM Sandomierz – wartość oferty 375 598,80 zł.

· 13 czerwca – ogłoszenie o wyborze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej na wykonawcę usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w okresie od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r.,

· koniec czerwca – zainstalowanie specjalistycznego oprogramowania w Urzędzie  i budowa nowej bazy danych na podstawie założonych deklaracji oraz rozpoczęcie procesu przypisywania ilości i wielkości pojemników do wskazanych w deklaracjach nieruchomości,

· 1 lipca – początek obowiązywania ustawy i rozpoczęcie dystrybucji pojemników - bardzo utrudnionego ze względu na: brak rozeznania terenu gminy przez PGKiM, brak numeracji domów oraz nieobecność mieszkańców,

· połowa lipca – samodzielne przygotowanie, druk i rozesłanie książeczek opłat  w celu ułatwienia mieszkańcom wnoszenia opłat i informacji o sposobie segregowania odpadów,

· koniec lipca – podjęcie przez burmistrza decyzji o włączeniu się gminy w dystrybucję ostatniego rzutu pojemników, w związku z bezradnością PGKM w ich dostarczaniu do mieszkańców. Zaangażowano do tej akcji pracowników Urzędu i Zakład Komunalny, 

· ok. połowy sierpnia - jako jeden z ostatnich (z terminowo złożonych deklaracji) pojemniki otrzymuje burmistrz i pracownik UMiG odpowiedzialny za gminną gospodarkę odpadami,

· cały sierpień -  codzienne przyjmowanie nowych deklaracji, oświadczeń i korekt do już wcześniej złożonych deklaracji. Poprawiane działania nowego systemu informatycznego zakupionego do obsługi systemu rejestracji i rozliczeń złożonych deklaracji,

· wrzesień – rozpoczęcie weryfikacji bazy danych o właścicielach nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji oraz rozsyłanie ostatecznych wezwań do ich złożenia, przed wszczęciem postępowań administracyjno – windykacyjnych

Pozostało do wykonania:

· rozwój PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy oczyszczalni ścieków w Zawichoście,

· ewidencja dzikich wysypisk śmieci i konsekwentne ściganie i karanie tych co zaśmiecają pola, drogi, rowy, łąki i lasy,

· zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na likwidację dzikich wysypisk, które powstawały przez ostatnie kilkadziesiąt lat i ich systematyczna likwidacja,

· uświadomienie wszystkim, że wspólnie odpowiadamy za siebie i nasze środowisko, bowiem każda spalona butelka to rakotwórcze dioksyny w powietrzu, które wdychamy my i sąsiedzi.

oprac. G. Połeć i M. Borkowski