This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 stycznia 2023. imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
flaga Polski 

This is alternative content.

Wynagrodzenie pracownika

Wynagrodzenie pracownika

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom. Przez wynagrodzenie osiągane należy rozumieć wynagrodzenie ( sensu largo ) nie pomniejszone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (należne od pracownika) ani o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składniki tego wynagrodzenia ustalają strony stosunku pracy, jednakże do tego wynagrodzenia nie wchodzą świadczenia.

Z uwagi na różne uwarunkowania ustawowe dotyczące obligatoryjnych składników wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych oraz na dużą elastyczność umownego ustalania składników wynagrodzeń, w przypadku zatrudniania większości grup pracowników, jedynie przykładowo można wymienić najbardziej typowe składniki wynagrodzenia, takie, jak:

- wynagrodzenie za pracę (w tym godzinach nadliczbowych i porze nocnej),

- wynagrodzenie za okres przestoju,

- wynagrodzenie za czas korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego,

- wynagrodzenie za czas przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim,

- premia regulaminowa, uznaniowa i o konstrukcji mieszanej.

Do przedmiotowego wynagrodzenia nie wlicza się jednak nie będących wynagrodzeniem świadczeń, np.:

- zasiłków, w tym zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- ekwiwalentów, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,

- dodatków mieszkaniowych oraz innych dodatków o świadczeniowym charakterze,

- odpraw,

- zapomóg.