This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Ograniczenia dofinansowania

Ograniczenia dofinansowania

Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych (do 1 czerwca 2004 r. w części sfinansowanej przez Fundusz na podstawie innych przepisów ustawy). Oznacza to, iż pracodawca dokonując obliczenia kwoty należnego dofinansowania, powinien pomniejszyć wysokość dofinansowania w przypadku gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostało w części sfinansowane przez Fundusz na podstawie innych przepisów ustawy (np. na podstawie art.25 ustawy o rehabilitacji, mówiącego o finansowaniu przez Fundusz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika niepełnosprawnego lub na podstawie art.26 ust.1 pkt 3 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 stycznia 2003 r. - mówiącego o zwrocie kosztów wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przez okres 18 miesięcy). Szczegółowe zasady obniżania kwoty dofinansowania przez pracodawców określone zostały w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy wydanym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota dofinansowania obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej nie powinna przekroczyć kwoty wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.


W przypadku gdy kwota dofinansowania przekracza wysokość wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego kwotę dofinansowania należnego stanowić będzie kwota miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi niepełnosprawnemu.

Kwota dofinansowania może ulec obniżeniu na skutek zatrudnienia jednego pracownika niepełnosprawnego u dwóch lub więcej pracodawców, w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy. Zgodnie z art.26 b ust.3 ustawy o rehabilitacji w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. W powyższej sytuacji dofinansowanie przyznane zostanie w pierwszej kolejności pracodawcy, który pierwszy zatrudnił tę osobę. Tak więc pracodawca, który zatrudnił danego pracownika jako drugi w kolejności lub następny, może nie otrzymać dofinansowania, bądź otrzymać dofinansowanie w wysokości niższej od wyliczonej, gdy dany pracownik jest zatrudniony w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy u dwóch lub więcej pracodawców oraz istnieje pracodawca, który ww. pracownika zatrudnił wcześniej.