This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Tryb uzgadniania salda

Tryb uzgadniania salda

Zgodnie z art.26 c ust.3 ustawy o rehabilitacji Fundusz w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracodawcę przekazuje pracodawcy informację o saldzie przysługującego pracodawcy dofinansowania.
W przypadku, gdy wyliczona przez Fundusz kwota dofinansowania jest równa kwocie zawartej we wniosku pracodawcy, Fundusz w terminie 7 dni informuje pracodawcę o uzgodnieniu salda, a następnie w terminie 7 dni od dnia przekazania pracodawcy w/w. informacji przekazuje kwotę należnego dofinansowania na rachunek bankowy podany przez pracodawcę.
W przypadku gdy kwota wyliczona przez Fundusz różni się od kwoty wykazanej przez pracodawcę we wniosku, Fundusz w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, przekazuje pracodawcy informację o kwocie ustalonej przez Fundusz, wraz z dokładną informacją dotyczącą sposobu ustalenia kwoty należnego dofinansowania oraz wzywa pracodawcę do potwierdzenia ustalonego przez Fundusz salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku gdy pracodawca potwierdzi w wyznaczonym terminie kwotę ustaloną przez Fundusz, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Fundusz przekaże kwotę należnego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.
W przypadku gdy pracodawca nie zgodzi się z wysokością kwoty ustalonej przez Fundusz, może odmówić potwierdzenia salda oraz złożyć wyjaśnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W powyższym przypadku Fundusz w terminie 3 dni od dnia uzyskania wyjaśnień pracodawcy ponownie ustala kwotę dofinansowania przysługującego pracodawcy oraz wzywa pracodawcę do potwierdzenia ponownie ustalonego salda. Jeśli przedstawiona wyżej procedura nie doprowadzi do uzgodnienia salda do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez pracodawcę wniosku, Fundusz wyda decyzję o odmowie wypłaty dofinansowania.
Należy zaznaczyć, że brak odpowiedzi przez pracodawcę w terminie 14 dni od dnia wezwania do potwierdzenia salda w każdym z w/w. przypadków powoduje pozostawienie wniosku pracodawcy bez rozpatrzenia.