This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

Zasady składania dokumentów

Zasady składania dokumentów

Dokumenty w formie elektronicznej składane są przez pracodawców za pomocą programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. W celu złożenia dokumentów pracodawca otrzymuje od Funduszu (poprzez internet) certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów. Dokumenty nie uwierzytelnione podpisem elektronicznym nie będą przyjmowane przez Fundusz.
Dane dotyczące wysokości dofinansowania określone we wniosku pracodawcy muszą być zgodne z danymi zawartymi w miesięcznych informacjach za okres, którego dotyczy wniosek.
Ponieważ dofinansowanie do wynagrodzeń obejmuje okresy dwumiesięczne (styczeń-luty, marzec-kwiecień, itd.) pracodawca uprawniony do dofinansowania za jeden miesiąc składał będzie wniosek za dany okres sprawozdawczy, tj. dwa miesiące, wpisując kwotę dofinansowania za miesiąc, w którym przysługuje mu dofinansowanie. Dokumenty złożone przez pracodawców podlegają sprawdzeniu przez Fundusz pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów pracodawca może odebrać potwierdzenie złożenia dokumentów, również poprzez internet. W przypadku gdy dokumenty zawierają nieprawidłowości, Fundusz wzywa pracodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezachowanie przez pracodawcę w/w. terminu powoduje pozostawienie informacji lub wniosku bez rozpatrzenia. Należy również zaznaczyć, że przesłanie przez Fundusz wezwania do usunięcia nieprawidłowości przerywa bieg 7-dniowego terminu do przesłania pracodawcy informacji o saldzie przysługującego dofinansowania.
Pracodawcy posiadają również możliwość korygowania złożonych informacji lub wniosków poprzez złożenie dokumentów korygujących. Do dokumentów korygujących znajdują zastosowanie zasady opisane powyżej, z tym, że dokumenty korygujące zwiększające kwotę dofinansowania należnego pracodawcy mogą być składane nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym pracodawcy udzielone zostało dofinansowanie. Natomiast w przypadku złożenia dokumentów korygujących, z których wynika, że dofinansowanie zostało pracodawcy wypłacone w wysokości wyższej od należnej, pracodawca składając korektę dokonuje również zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w terminie 14 dnia od dnia złożenia korekty.