This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

Sposób i termin dokonania rozliczenia

Sposób i termin dokonania rozliczenia.

Rozliczenia rocznego należy dokonać na formularzach, których wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 283, poz.2835/. Rozporządzenie wprowadziło dwa formularze, z których jeden przeznaczony jest do wykazania przez przedsiębiorców podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (INF-D-Kz), a drugi służy do rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz sfinansowanych składek na ubezpieczenia społeczne (INF-D-R). Formularz rozliczenia rocznego jest taki sam dla wszystkich pracodawców, którzy uzyskali pomoc na podstawie jednego z wymienionych w poprzednim punkcie tytułów (art.25 ust.2, 3 lub 3a lub 26 a ustawy o rehabilitacji). A zatem ten sam formularz rozliczenia rocznego składany będzie niezależnie od faktu czy pracodawca jest przedsiębiorcą i podlega przepisom rozporządzenia pomocowego oraz niezależnie od okresu, za który pracodawca uzyskiwał pomoc.

Terminem dokonania rozliczenia rocznego jest 15 luty roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

Termin ten określony jest zarówno w ustawie jak i w rozporządzeniu pomocowym. Przez dokonanie rozliczenia rocznego należy rozumieć złożenie dokumentów w sprawie rozliczenia rocznego (INF-D-Kz i INF-D-R) oraz wpłacenie do organu udzielającego pomocy kwoty zwrotu dofinansowania, w przypadku gdy rozliczenie wykaże konieczność dokonania takiego zwrotu