This is alternative content.

dzisiaj jest: 7 lutego 2023. imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor
flaga Polski 

This is alternative content.

Obowiązek dokonania rozliczenia po akcesji

Obowiązek dokonania rozliczenia po akcesji.

 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowanie prawa polskiego do przepisów unijnych spowodowała, że zmianie uległ charakter rozliczenia rocznego dla pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mianowicie dla przedsiębiorców, dofinansowanie, do którego nabyli prawo po 1 maja 2004 r. przestało być „należnym dofinansowaniem”, a stało się zaliczką, którą należy rozliczyć zgodnie z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa w zakresie wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych, które stanowią, iż pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być udzielana jako rekompensata podwyższonych kosztów wynikających z zatrudniania tych osób. Powyższe zasady wprowadzone zostały rozporządzeniem pomocowym, które weszło w życie 19 maja 2004 r.

Istotnym jest fakt, iż rozporządzenie pomocowe oprócz konieczności dokonania rozliczenia dofinansowań wskazuje również obowiązek rozliczenia pomocy uzyskanej z tytułu sfinansowanych składek na ubezpieczenia społeczne. A zatem pracodawca (przedsiębiorca), do którego stosuje się przepisy rozporządzenia pomocowego w rozliczeniu rocznym wykaże zarówno pomoc publiczną uzyskaną na podstawie art.26 a ustawy o rehabilitacji (dofinansowania do wynagrodzeń), jak i na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy (sfinansowane składki na ubezpieczenia społeczne). W konsekwencji wyróżnić można trzy grupy pracodawców zobowiązanych do rozliczenia uzyskanej pomocy zgodnie z przepisami rozporządzenia pomocowego. A mianowicie tych, którzy:

-uzyskali pomoc wyłącznie na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy o rehabilitacji (sfinansowane składki na ubezpieczenia społeczne),

- uzyskali pomoc wyłącznie na podstawie art.26 a ustawy o rehabilitacji (dofinansowania do wynagrodzeń),

- uzyskali pomoc zarówno na podstawie art.25 ust.2, 3 lub 3a ustawy o rehabilitacji, jak i 26 a ustawy o rehabilitacji (sfinansowane składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania do wynagrodzeń).