This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Procedura rejestracji w systemie

Procedura rejestracji w systemie

Procedura rejestracji i certyfikacji pracodawcy, który ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych odbywa się zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (zwanego dalej rozporządzeniem). Procedura obowiązuje zarówno przy rejestracji i certyfikacji dokonywanej w związku z wejściem w życie art. 26a - 26c ustawy z dniem 1 stycznia 2004 roku jak i przy późniejszych rejestracjach i certyfikacjach w związku ze zgłaszaniem się nowych pracodawców nabywających uprawnienia do dofinansowania.

 

Obsługą rejestracji i certyfikacji zajmują się Oddziały PFRON.

Pracodawca ma obowiązek złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w Oddziale PFRON w terminie do 30 dni przed dniem przekazania pierwszej informacji o dofinansowaniu, tzn. jeżeli pierwszą informację o dofinansowaniu (INF-D wraz z INF-D-P) pracodawca będzie składał w PFRON w terminie do 20 lutego, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami jest zobowiązany złożyć w Oddziale PFRON w terminie do 20 stycznia. Może go również przesłać za pośrednictwem poczty (z pobraniem pokwitowania nadania).

Po przekazaniu danych i zaświadczeń lub dokumentów oraz upoważnienia, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, jednak nie później niż na 14 dni przed złożeniem informacji (INF-D i INF-D-P) po raz pierwszy, pracodawca odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego.

Pracodawca, który ma uprawnienia do ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych powinien zgłosić się do właściwego dla niego terytorialnie Oddziału PFRON wraz z wymienionymi wyżej dokumentami. Pracownik Oddziału PFRON sprawdza dokumenty przyniesione przez pracodawcę i podejmuje decyzję o wstępnym zarejestrowaniu go w systemie SOD. Pracodawca, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 26c ust. 2 ustawy o rehabilitacji dokonuje wyboru sposobu wymiany dokumentów z PFRON. Może to być sposób:

- elektroniczny,

- papierowy.

Pracodawca, który wybierze pisemną (papierową) formę wymiany dokumentów z PFRON powinien złożyć oświadczenie wg wzoru. W przypadku wybrania przez pracodawcę elektronicznego sposobu wymiany dokumentów: pracownik oddziału dokonuje jego wstępnej rejestracji w Systemie SOD (Systemie Obsługi Dofinansowań). Po wykonaniu tej czynności przez pracownika oddziału PFRON zostaje nadany pracodawcy identyfikator (login) oraz "jednorazowe hasło" dostępu do Systemu SOD i komputer drukuje dane identyfikujące pracodawcę w Systemie (identyfikator pracodawcy oraz hasło dostępu). Pracodawca został wstępnie zarejestrowany w Systemie SOD;

Pracodawca po otrzymaniu "hasła jednorazowego", na swoim komputerze w firmie wypełnia za pomocą aplikacji internetowej SOD On-Line wniosek rejestracyjny, podając w nim dane identyfikujące firmę. Wraz z wnioskiem wypełnia "żądanie wydania certyfikatu" podając w nim dane personalne osoby na którą zostanie wydany certyfikat. W sposób elektroniczny wysyła Wniosek i żądanie do PFRON.

Wniosek przesłany przez pracodawcę podlega zaakceptowaniu bądź odrzuceniu przez pracownika Oddziału po dokonaniu weryfikacji. Przyczyną odrzucenia może być np. niezgodność danych podanych przez pracodawcę w przesłanym wniosku rejestracyjnym z danymi znajdującymi się w dokumentach złożonych do Oddziału albo nie podanie przez pracodawcę numeru PFRON w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Po weryfikacji przesłanych przez pracodawcę do PFRON Wniosku i żądania System generuje wiadomość dla pracodawcy zawierającą certyfikat. Dopiero po otrzymaniu certyfikatu pracodawca może rozpocząć przesyłanie dokumentów do PFRON.