This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Inne korzyści:

Inne korzyści:

Pracodawca, który ponosi koszty przeszkolenia niepełnosprawnego pracownika, może otrzymać ich zwrot.

Pracodawca, który będzie zatrudniał przez co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną, może otrzymać refundację kosztów na przystosowanie dla niej stanowiska pracy.

Pracodawca może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w komunikowaniu się z otoczeniem oraz w czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania na danym stanowisku pracy.

Zwrot kosztów na szkolenie niepełnosprawnych pracowników.

Pracujące osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 75%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, jeżeli po zakończeniu szkolenia będą zatrudniane, zgodnie z kierunkiem szkolenia, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Rodzaje szkoleń:

  • ogólne- nabycie kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u danego pracodawcy
  • szczególne-specjalistyczne - dotyczą bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika.

Pracodawca składa wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie lub miejskim ośrodku pomocy rodzinie. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.